NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Rheum ×rhabarbarumrabarbra

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4b,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 600
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Rabarbra er pr. i dag kjent med 24 forekomster (mørketall 5) i 6 (12) fylker (12 fylker i Artsdata), hver forekomst med anslagsvis 5 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 600 individer.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg

Kriteriedokumentasjon

Hagerabarbra Rheum xrhabarbarum er bare blitt notert eller rapportert noen få ganger i naturen før 1994. Dette skyldes trolig mangel på interesse mer enn mangel på planter, men rabarbraklynger i skråninger og langs veier er blitt mye mer vanlig å se de senere tiårene enn de var før 1980. En medvirkende årsak kan være opphør av utmarkbeite; tidligere tok dyra alle saftige rabarbradeler som kom utom gjerdet. Det er usikkert om hagerabarbra kan formere seg med frø. Vi har ingen sikre observasjoner av frøplanter. Derimot blir arten stadig vanligere som resultat av utkast fra hager, særlig nordpå der 68% av alle norske funn etter 1994 er fra Troms og Finnmark. Rabarbraplanter er ikke fristende å presse, og artene er derfor sterkt underbelagt i samlingene. Likevel er det en for stor diskrepans mellom de 24 belagte forekomstene etter 2001 og de 92 rapportert i Artskart fra samme periode.

Hagerabarbra er en langlevd flerårig, robust hagehybrid-art som blir opp til 2 m høg. Den har i utgangspunktet frøreproduksjon, men arten er av hybridopphav og setter lite eller ikke frø. All observert formering i Norge - i hager og i naturen - synes skje ved deling av rotklumpen. Arten er kommet inn som grønnsakplante og har vært i bruk i Norge i flere århundrer. Den "etableres" bare på steder der den blir kastet ut, dvs. mest langs veier og på konstruert fastmark. Sjøl om den er i økning i naturen, som følge av at husdyr på beite ikke lengre gnager den ned til rota, er den ingen trussel mot noen del av norsk natur.

Først observert i Norge
Ho Kvam: Dysvik, "nederst i stenraset, sørst" - 1931
Naturlig opprinnelse

Hagehybrid-art oppstått fra flere arter, trolig mest sentral- og østasiatiske, men kanskje også europeiske.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1931 - 1931
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1943 - 1943
  Fylkesforekomst
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1949 - 1949
  Fylkesforekomst
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1964 - 1964
  Fylkesforekomst
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1994 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Sør-Trøndelag
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 3

 6. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  24 - Mørketall: 5

 7. Periode
  2001 - 2012
  Sted
  Data fra Artskart
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  92 - Mørketall: 3
  Utbredelsesområde
  332 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Hagerabarbra Rheum xrhabarbarum er bare blitt notert eller rapportert noen få ganger i naturen før 1994. Dette skyldes trolig mangel på interesse mer enn mangel på planter, men rabarbraklynger i skråninger og langs veier er blitt mye mer vanlig å se de senere tiårene enn de var før 1980. En medvirkende årsak kan være opphør av utmarkbeite; tidligere tok dyra alle saftige rabarbradeler som kom utom gjerdet. Det er usikkert om hagerabarbra kan formere seg med frø. Vi har ingen sikre observasjoner av frøplanter. Derimot blir arten stadig vanligere som resultat av utkast fra hager, særlig nordpå der 68% av alle norske funn etter 1994 er fra Troms og Finnmark. Rabarbraplanter er ikke fristende å presse, og artene er derfor sterkt underbelagt i samlingene. Likevel er det en for stor diskrepans mellom de 24 belagte forekomstene etter 2001 og de 92 rapportert i Artskart fra samme periode.

Naturtyper
 • Boreal hei

 • Kulturmarkseng

 • serviceutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • uregulert bebyggelse

 • gårdstun

 • setertun

 • vegkant

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra jordbruk

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år