NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Aconogonon weyrichiifiltslirekne

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 160
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Filtslirekne Aconogonon weyrichii er pr. i dag kjent med 4 forekomster (mørketall 2) i 2 fylker, hver forekomst med (trolig) ca. 20 individer (ramets). Dette gir et estimert antall individer / ramets på 160.

Forventet levetid konklusjon 50 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat

Kriteriedokumentasjon

Filtslirekne Aconogonon weyrichii er en potensielt svært langlevd urt på grunn av klonal vekst med jordstengler. Den formerer seg seksuelt med frø, men er muligens utkryssende, noe som gjør at enkeltkloner ikke formerer seg. Arten er kommet inn som prydplante i hager og er i økende bruk. Den kan bli ganske stor og spas derfor ofte opp og kastes ut på skrotemark og vegkanter. Oppgitte voksesteder for norske planter er "oppkastete jordhauger" (Bergen), vegkanter (nesten alle), og "gjengroende gammeleng" (Giske). Arten er bare funnet forvillet i senere tid, fra 1985, og bare på Vestlandet: Ho Kvinnherad (minst to steder) og Bergen, MR Giske. Den kan være mer utbredt på Vestlandet enn funnene tyder på; registreringer av planter i landsdelen har vært meget sporadisk i flere tiår. Den innføres og spres for sjelden til å forventes å bli noe stort problem i nær framtid, også på grunn av trolig manglende frøsetting. Dens økologiske innflytelse er ubetydelig.

Først observert i Norge
Ho Kvinnherad: Husnes - 1985
Første observerte etablering i Norge
Ho Kvinnherad: Husnes - 1985
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Øst-Asia: Taiwan, Kina, Japan, Sakhalin, Kurilene.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1985 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Filtslirekne Aconogonon weyrichii kan være en relativt ny plante i norske hager. Den er bare funnet forvillet i senere tid, fra 1985, og bare på Vestlandet: Ho Kvinnherad (minst to steder) og Bergen, MR Giske. Den kan være mer utbredt på Vestlandet enn funnene tyder på; registreringer av planter i landsdelen har vært meget sporadisk i flere tiår.

Naturtyper
 • Kulturmarkseng

 • Skrotemark

 • vegkant

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år