NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Aconogonon ×fennicumværøyslirekne

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 900
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Værøyslirekne Aconogonon xfennicum er pr. i dag kjent med 15 separate forekomster (mørketall 3) i 6 fylker, hver forekomst med (minimum) 20 individer (ramets). Dette gir ca. 900 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg

Kriteriedokumentasjon

Værøyslirekne Aconogonon xfennicum er en flerårig og meget langlevd, halvmeter til meterhøy urt som reproduserer aseksuelt ved klonal vekst. Værøyslirekne er en hagehybrid-art oppstått fra alpeslirekne A. alpinum fra Eurasia og filtslirekne A. weyrichii fra Øst-Asia, mest trolig oppstått i Norden. Den er bare kjent fra Norden og De britiske øyer, men vesentlig kjent fra Nord-Fennoskandia (Reiersen 2000), og er en gammel innført prydplante. Vi vet ikke hvor lenge den har vært i kultur i Norge, men den første opplysningen er fra No Røst 1941. Neste funn er fra 1983 (No Værøy), og deretter er den funnet med stadig økende frekvens fram til i dag. Hovedtyngden er fortsatt i Nordland - med 10 av 15 kjente forekomster - men med spredte funn ellers over større deler av landet (Agder - Finnmark). Den er forvillet hovedsakelig i ulike konstruerte naturtyper som på veikanter, skrotemark, boligutbyggingsområder og kulturmark, men går også ut i heivegetasjon på kysten nordpå. Den synes å ha blitt tatt i bruk først i Nordland, og forekomstene i andre deler av landet kan for en stor del skyldes at folk har tatt med denne attraktive planten under besøk nordpå. Sjøl om planten er nokså ekspansiv, blir ikke de enkelte klonene svært store, og det er lite trolig at arten fortrenger andre arter i noen betydelig grad.

Først observert i Norge
No Røst: Røst - 1941
Første observerte etablering i Norge
No Værøy: mellom Teisthammeren og Nordland - 1983
Naturlig opprinnelse

Værøyslirekne Aconogonon xfennicum er en hagehybrid-art oppstått fra den eurasiatiske alpeslirekne A. alpinum og den østasiatiske filtslirekne A. weyrichii. Den er bare kjent fra Norden og de Britiske øyer.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Nordland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Nordland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  • Rogaland
  • Nordland
  • Finnmark
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 3

 4. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Nordland
  • Finnmark
  Antall forekomster
  15 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Værøyslirekne Aconogonon xfennicum er mest trolig en hagehybrid av nordisk opprinnelse; den er vesentlig kjent fra Nord-Fennoskandia (Reiersen 2000). Vi vet ikke hvor lenge den har vært i kultur i Norge, men den første opplysningen er fra No Røst 1941. Neste funn er fra 1983 (No Værøy), og deretter er den funnet med stadig økende frekvens fram til i dag. Hovedtyngden er fortsatt i Nordland - med 10 av 15 kjente forekomster - men med spredte funn ellers over større deler av landet (Agder - Finnmark).

Naturtyper
 • Kulturmarkseng

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • vegkant

 • brun dyne

 • Boreal hei

 • Kystlynghei

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år