NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Aconogonon alpinumalpeslirekne

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 120
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Alpeslirekne Aconogonon alpinum er pr. i dag kjent med 3 forekomster (mørketall 2) i 3 fylker, hver forekomst med (trolig) ca. 20 individer (ramets). Det gir et estimert antall individer / ramets på 120.

Forventet levetid konklusjon 40 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Ingen
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Ingen påvisbar endring de siste 50 år; forekomster kommer og går.

Kriteriedokumentasjon

Alpeslirekne Aconogonon alpinum er en flerårig og potensielt meget langlevd urt med vegetativ vekst (klondannelse) med rotskudd. Den har seksuell frøformering, men det er uvisst om den krever krysspollinering. Det er ikke omtalt frøplanter i forbindelse med noen av de norske forekomstene, noe som kan tyde på at hver av dem er én klon. Arten dyrkes som prydplante, men forholdsvis sjelden og mest i parker på grunn av plantens størrelse. Med ett unntak skyldes de kjente norske forekomstene spredning eller utkasting fra hager. Forekomsten i Tr Målselv: Forshøgda kan skyldes innførsel med tysk hestefôr under andre verdenskrig, sjøl om planten først ble dokumentert 1984. Arten er bare observert på veikanter, annen skrotemark, og rett utafor hager. Arten dyrkes, innføres og spres ut for sjelden til at den kan ha noen påvisbar påvirkning på norsk natur.

Alpeslirekne Aconogonon alpinum er bare dokumentert funnet seks steder i Norge og bare dokumentert effektivt forvillet på tre av disse: Ho Voss: Bømoen fra 1984, SF Leikanger: Hermansverk fra 1963, og Tr Målselv: Forshøgda 1984, kanskje kommet inn allerede som tysk polemochor (krigsspredt) på 1940-tallet, men forsvunnet på slutten av 1980-tallet. Artskart (pr. 14.12.2011) viser flere forekomster, bl.a. i Nordland, men disse gjelder høyst troilig feilbestemmelser av værøyslirekne A. xfennicum.

Først observert i Norge
Ho Bergen - 1902
Første observerte etablering i Norge
SF Leikanger: Hermansverk - 1963
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Sør

Fjellstrøk i Sør- og Sentral-Europa og Sørvest-, Sentral- og Øst-Asia.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1902 - 1902
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1963 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Troms
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 4. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Hedmark
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Alpeslirekne Aconogonon alpinum er bare dokumentert funnet seks steder i Norge og bare dokumentert effektivt forvillet på tre av disse: Ho Voss: Bømoen fra 1984, SF Leikanger: Hermansverk fra 1963, og Tr Målselv: Forshøgda 1984, kanskje kommet inn allerede som tysk polemochor (krigsspredt) på 1940-tallet, men forsvunnet på slutten av 1980-tallet. Artskart (pr. 14.12.2011) viser flere forekomster, bl.a. i Nordland, men disse skyldes høyst trolig feilbestemmelser av værøyslirekne A. xfennicum.

Naturtyper
 • vegkant

 • Skrotemark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyrefor

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år