NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Epilobium ciliatum glandulosumalaskamjølke

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4ab,3e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 3   Mer enn 10 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1500000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Alaskamjølke er pr. i dag kjent med 382 forekomster (mørketall 20) i alle fylker unntatt Finnmark, hver forekomst med minimum 200 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 1.500.000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Kvalifisert anslag. PVAs negative my-verdi er uforenlig med artens dokumenterte økning og fortetning de siste 50 år, og den prosentvise beregningen underestimerer økningen.

c Naturtypekolonisering

 • Allslags fuktige naturtyper, menneskeskapte, påvirkete og mindre påvirkete.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Observert i Norge
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Øvrige arter - Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Alaskamjølke Epilobium ciliatum ssp. glandulosum er en flerårig, ca. 1 m høy urt som formerer seg med frø. Frøene har lange hår, noe som sikrer effektiv vindspredning over potensielt betydelige avstander (km). Den kommer fra vestlige Nord-Amerika og Øst-Asia (Stillehavsregionen). Det er uvisst hvilke vektorer som har brakt planten til Norge; den kan ha fulgt med både importvarer og transportmidler. Alaskamjølke inngår i stor grad i de samme naturtypene som ugrasmjølke og kan også vokse sammen med denne: ulike typer skrotemark, i grøfter, som ugras i brakk eng og beitemark og mange andre steder, kulturpåvirket våtmark, fuktige berg, sumpvegetasjon rundt innsjøer osv. Siden første påvisning i 1927 (Ho Bergen: Florida) har alaskamjølke økt jevnt og trutt, både i areal og frekvens. Den er trolig underrepresentert i innsamlingene. Den synes å være mer bundet til kyst- og fjordstrøk enn ugrasmjølke, men er også funnet i ST Røros (vinterkaldt og med kort vekstsesong). Så langt er alaskamjølke registrert til No Lofoten og i Tr Tromsø. Den vil nok bli vanligere i områder der den allerede finnes og trolig ekspandere noe nordover. Den er ikke så tilbøyelig som ugrasmjølke til å danne større bestander; alaskamjølke opptrer mer enkeltvis og i mindre grupper og vurderes å ha litt mindre negativ effekt på hjemlige arter enn ugrasmjølke, men i mange områder begynner den å dominere fullstendig i en rekke fuktige og våte vegetasjonstyper, spesielt vasskanter, grøfter og våte beiter. Også denne kan hybridisere med stedegne arter, men hybridene synes å være sterile.

Først observert i Norge
Ho Bergen: Florida - 1927
Første observerte etablering i Norge
Ho Bergen: Florida - 1927
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
 • Asia

Vestlige Nord-Amerika og Øst-Asia (Stillehavsregionene).

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1927 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  97 - Mørketall: 5

 3. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  218 - Mørketall: 10

 4. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  309 - Mørketall: 20

 5. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  382 - Mørketall: 20

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Siden første påvisning i 1927 (Ho Bergen: Florida) har alaskamjølke Epilobium ciliatum subsp. glandulosum økt jevnt og trutt, både i areal og frekvens. Den er trolig underrepresentert i innsamlingene, men synes å være mer bundet til kyst- og fjordstrøk enn ugrasmjølke subsp. ciliatum. Så langt er alaskamjølke funnet til No Lofoten og i Tr Tromsø og er allerede den dominerende av gruppen i Vest-Norge og deler av Midt-Norge - Nordland. Den vil nok bli vanligere i områder der den allerede finnes og kanskje ekspandere nordover.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Hovda, J.T. 1973. De amerikanske artene av slekta Epilobium L. s.str. som er funnet i Norge Blyttia 31: 19-28
Naturtyper
 • kunstmarkseng-kant

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Transportutbyggingsområder

 • helofyttsump

 • kalkfattig boreal fukthei

 • intermediær boreal fukthei

 • kulturmarks-fuktrye

 • svak lågurt-kultur-marksfukteng

 • lågurt-kulturmarksfukteng

 • kulturmarkskalkfukteng

 • kulturmarksvåteng

 • kalkfattig kystfukthei

 • intermediær kystfukthei

 • kalkkystfukthei

 • fjæresone-fuktskogsmark

 • høgurt-fuktdriftvoll

 • lågurt-fuktdriftvoll

 • grøftet åpen myrflate

 • grøftet flommyr, myrkant og myrskogsmark

 • torvtak

 • Nykonstruert våtmark

 • kalkfattig myrkant

 • intermediær myrkant

 • kalkrik myrkant

 • intermediær flommyr

 • kalkrik flommyr

 • Flomskogsmark

 • Åpen flomfastmark

Alaskamjølke inngår i stor grad i de samme naturtypene som ugrasmjølke og kan også vokse sammen med denne: ulike typer skrotemark, i grøfter, som ugras i brakk eng og beitemark og mange andre steder, kulturpåvirket våtmark, fuktige berg, sumpvegetasjon rundt innsjøer osv. Den er ikke så tilbøyelig som ugrasmjølke til å danne større bestander; alaskamjølke opptrer mer enkeltvis og i mindre grupper.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Ukjent spredningsvei

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år