NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Viola ×wittrockianahagestemorsblom

Svartelistet

Høy risiko   HI:3b,3h

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 3   Kan overføre genetisk materiale til stedegne arter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 750
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Hagestemorsblom er det siste tiåret kjent med 30 forekomster (mørketall 5) i 9 fylker, hver forekomst med anslagsvis 5 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 750 individer (på et tiår).

Forventet levetid konklusjon 20 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Kvalifisert anslag.

Økologisk effekt

h Introgresjon

 • Dokumentert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Hagestemorsblom Viola ×wittrockiana, en hybridart med komplisert foreldre-bakgrunn, er en kortlevd flerårig urt. Den har frøreproduksjon, og frøene spres nokså passivt. Den hadde kun noen få og spredte funn de første 90 årene fra 1900 til 1990. De siste par tiårene har funnene derimot økt på nokså mye, og den finnes nå nord til Finnmark. De fleste funnene representerer enkeltforekomster som ikke ser ut til å være populasjoner. Det er mulig at hagestemorsblom i større grad er tatt i bruk som hageplante den senere tiden, og at økningen i forekomster gjenspeiler dette. Det er også mulig at denne arten ved et noe gunstigere klima kan greie å etablere seg i større grad enn den har gjort så langt. I tråd med dette er arten i Danmark og Estland vurdert som "ikke invasiv" i henhold til NOBANIS.

Arten er en av de aller mest populære og utbredte hageplanter i Norge, særlig dyrket som sommerblomst, men med potensiale for å overvintre. Den dukker bare opp på skrotemark i vid betydning, men hybridiserer der og i hager med stedegen stemorsblom Viola tricolor. Hybridene er ofte mer fertile, mer hardføre og tydelig mer langlevde enn hagestemorsblom. De blir derfor stående igjen etter at hagestemorsblom er dødd bort, og de fortsetter å overføre gener til stedegen stemorsblom.

Først observert i Norge
Øf Fredrikstad: "Stræbsomhet" - 1900
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent

Hagestemorsblom Viola xwittrockiana er et fertilt hybridkompleks bestående av en rekke arter (bl.a. V. tricolor og V. cornuta).

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
3 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1900 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Rogaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oppland
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Telemark
  • Rogaland
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Buskerud
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  14 - Mørketall: 3

 6. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Rogaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  30 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Hagestemorsblom Viola xwittrockiana hadde kun noen få og spredte funn de første 90 årene fra 1900 til 1990. De siste par tiårene har funnene derimot økt på nokså mye, og den finnes nå nord til Finnmark. De fleste funnene representerer enkeltforekomster som ikke ser ut til å være populasjoner. Det er mulig at hagestemorsblom i større grad er tatt i bruk som hageplante den senere tiden, og at økningen i forekomster gjenspeiler dette. Det er også mulig at denne arten ved et noe gunstigere klima kan greie å etablere seg i større grad enn den har gjort så langt. I tråd med dette er arten i Danmark og Estonia vurdert som "ikke invasiv" i henhold til NOBANIS.

Referanser

 1. URI

  • http://www.nobanis.org/speciesInfo.asp?taxaID=6546
Naturtyper
 • serviceutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år