NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Malva moschatamoskuskattost

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 112000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Moskuskattost er pr. i dag kjent med 532 forekomster (mørketall 7) i 15 fylker (alle til og med NT), hver forekomst med anslagsvis 30 individer i snitt. Dette gir et estimat på nesten 112.000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. PVAs negative my-verdi er ikke i samsvar med dokumentert og jamn økning i forekomster de siste 50 år.

c Naturtypekolonisering

 • Grunnlendt mark, særlig på baserik grunn; forlatt kulturmarkseng og beitemark; alle typer skrotemark i vid betydning (NiN-systemets "konstruert fastmark").

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Moskuskattost Malva moschata stammer fra Mellom- og Sør-Europa og Middelhavsområdet. Den er trolig fra først av kommet inn som prydstaude. Den var godt etabert allerede rundt midten av 1800-tallet, men vi har ikke funnet dokumentasjon på at den var i landet, i hvert fall ikke etablert, før 1800. Den kom trolig også med grasfrø, noe som kan forklare den meget sterke økningen i siste halvdel av 1800-tallet. År 1900 hadde den nådd fram til alle deler av landet der den er i dag, dvs. at utbredelsesarealet (polygonet) var fylt. Senere er det skjedd en meget sterk fortetning, og arten er nå vanlig (og blir stadig vanligere) på Østlandet og Sørlandet, etablert også i indre Sogn og Trøndelag, men noe mer ustabil på Vestlandet fra Rogaland til Nordmøre. Fortsatt skjer det sterk fortetning; arten blir synlig vanligere nesten hvert år.

Arten er en forholdsvis kortlevd flerårig urt. Den frøreproduserer effektivt. Delfruktene slynges ballistisk ut av fruktene, men bare over svært korte distanser. Hovedspredningen skjer trolig med dyr (inkludert folk) og transporter. Arten er kommet inn som hagestaude, med grasfrø, og med flere ulike transportmåter senere (inkludert ballast og vei- og jernbanetrafikk). Arten ekspanderer forholdsvis sterkt, både på skrotemark (vid betydning) og på forlatte enger og beiter på baserik grunn og på ditto grunnlendt mark. Det kan tenkes at den har en viss fortrengningseffekt, men neppe så stor at det går ut over spesifikke stedegne arter i mer enn begrenset grad.

Først observert i Norge
flere steder - 1820-1850
Første observerte etablering i Norge
flere steder - 1820-1850
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa, Middelhavsområdet (S-Europa, N-Afrika, V-Asia).

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1820 - 1850
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1851 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  58 - Mørketall: 3

 3. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  90 - Mørketall: 3

 4. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  162 - Mørketall: 3

 5. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  227 - Mørketall: 5

 6. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  312 - Mørketall: 7

 7. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  452 - Mørketall: 7

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  532 - Mørketall: 7

 9. Periode
  1981 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart,modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  364 - Mørketall: 10
  Forekomstareal
  190000
  Utbredelsesområde
  1148 - Mørketall: 4

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Moskuskattost Malva moschata er trolig fra først av kommet inn som prydstaude. Den var godt etabert allerede rundt midten av 1800-tallet, men vi har ikke funnet dokumentasjon på at den var i landet, i hvert fall ikke etablert, før 1800. Den kom trolig også med grasfrø, noe som kan forklare den meget sterke økningen i siste halvdel av 1800-tallet. År 1900 hadde den nådd fram til alle deler av landet der den er i dag, dvs. at utbredelsesarealet (polygonet) var fylt. Senere er det skjedd en meget sterk fortetning, og arten er nå vanlig (og blir stadig vanligere) på Østlandet og Sørlandet, etablert også i indre Sogn og Trøndelag, men noe mer ustabil på Vestlandet fra Rogaland til Nordmøre. Fortsatt skjer det sterk fortetning; arten blir synlig vanligere nesten hvert år.

Naturtyper
 • kunstmarkseng-kant

 • Kulturmark

 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Masseuttaksområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • grus- og steinmarkskratt

 • grunnlendt lågurtmark

 • grunnlendt kalkmark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med frø, kongler osv

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år