NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Salix viminaliskurvpil

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1900
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Korgpil er pr. i dag kjent med 188 forekomster (mørketall 2) i 14 fylker, hver forekomst med anslagsvis 5 individer i snitt. Dette gir et estimat på nesten 1900 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 9,63
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  R-skript, men avkappet kurve slik at gjeldende og framtidig spredningshastighet forventes å være mye lågere. Verdien er derfor ikke brukt videre.

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. PVAs negative my-verdi er ikke i samsvar med dokumentert økning de siste 50 år.

c Naturtypekolonisering

 • Flommark og flommarkskog, strender.

Kriteriedokumentasjon

Korgpil Salix viminalis har vært dyrket lenge i Norge, trolig minst siden 1700-tallet, men første trolig forvillete forekomster dukket opp på 1890-tallet i He Hamar og Ak Bærum. Allerede før 1900 hadde arten fotfeste i Østfold. Akershus med Oslo, Hedmark (Mjøsområdet), Buskerud (Drammensområdet) og Vest-Agder. Siden har den økt jamt og trutt. Det store spranget fra 1980 til 2000 - fra 80 til 163 kjente forekomster - skyldes spesialinteresse for denne og andre Salix fra 1980-tallet. Arten har trolig nådd sitt potensielle utbredelsesareal (polygon), men med godt rom fortsatt for fortetning.

Korgpil er en stor busk (2-4 m). Den har frøformering, men sprer seg også med avrevne greiner og kvister som spres med vatn og rotslår. Frøene har hår og er effektivt vindspredte, trolig over lange distanser (km). Arten stammer fra Mellom- og Sør-Europa, Nord-Afrika og Vest- og Sentral-Asia og er innført dels som prydplante, dels til leplantninger og kanskje til korgfletting. Den har etablert seg på flommark og strender, men spesifikke skadevirkninger er ikke forventet. Den hybridiserer med en rekke arter, men fertile hybrider med tilbakekrysning er foreløpig ikke dokumentert. Vi antar derfor ikke introgresjon.

Først observert i Norge
Ak Bærum: Engervann; He Hamar: Vang - 1893
Første observerte etablering i Norge
Ak Bærum: Engervann - 1893
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Øst-Europa og Sibir.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1893 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  25 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  52 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  64 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  80 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  163 - Mørketall: 2

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  188 - Mørketall: 2

 8. Periode
  1981 - 2012
  Sted
  Data fra Artskart, modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  112 - Mørketall: 3
  Forekomstareal
  240000
  Utbredelsesområde
  288 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Korgpil Salix viminalis har vært dyrket lenge i Norge, trolig minst siden 1700-tallet, men første trolig forvillete forekomster dukket opp på 1890-tallet i He Hamar og Ak Bærum. Allerede før 1900 hadde arten fotfeste i Østfold. Akershus med Oslo, Hedmark (Mjøsområdet), Buskerud (Drammensområdet) og Vest-Agder. Siden har den økt jamt og trutt. Det store spranget fra 1980 til 2000 - fra 80 til 163 kjente forekomster - skyldes spesialinteresse for denne og andre Salix fra 1980-tallet. Arten har trolig nådd sitt potensielle utbredelsesareal (polygon), men med godt rom fortsatt for fortetning.

Naturtyper
 • kunstmarkseng-kant

 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • øvre leirflomskog

 • nedre leirflomskog

 • åpen leirflommark

 • åpen sand-sedimentasjonsflommark

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Skjerm/lebeplantning

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år