NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Salix ×mollissimaflettepil

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 300
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Flettepil er pr. i dag kjent med 15 forekomster (mørketall 2) i 2 fylker (VA, Ro), hver forekomst med anslagsvis 10 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 300 individer.

Forventet levetid konklusjon 200 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat

c Naturtypekolonisering

 • Flommark, sump, sanddyne.

Kriteriedokumentasjon

Flettepil Salix xmollissima er en hybridart mellom mandelpil S. triandra og korgpil S. viminalis. Den blir en 2-5 m høg busk. Den blomstrer, men antas å være steril. Eventuell formering skjer med kvister som brytes av og rotslår. Arten er innført som restaurerings- og leplante, trolig også som prydbusk. Den er bare funnet som effektivt forvillet plante i to små områder i Norge, på Listahalvøya i VA Farsund, der ca. 13 delforekomster er kjent, og i Ro Klepp, der to delforekomster er kjent. Arten er brukt til leplanting og ekspanderer på stabiliserte sanddyner på Lista. Det er tre avvikende funn. Flettepil ble funnet i 1850 og 1857 ved munningen av Lierelva i Bu Lier. På denne tida startet drenerings- og uttørkingsarbeidet i "Liersumperne" som var Norges alvorligste malariasump. Korgpil S. viminalis ble plantet som del av uttørkingstiltakene, og mandelpil S. triandra dannet naturlige kratt i sumpene og langs Lierelva. Det er all grunn til å tro at flettepil her er spontant oppstått. Det samme gjelder en forekomst oppdaget i Ak Oslo i 1996: "Tveita, på Alnas Ø-side V for Smalvollveien 34. Noen få busker, en klon, 5-6 m høy, i flommarkskog nær elven. Trolig spontant oppstått, da begge foreldreartene vokste like ved og området ikke ga noe preg av gammel Salix-dyrking" (tekst på herbarieetikett). På Listahalvøya, hvor arten åpenbart er innført, er den noe invasiv og potensielt skadelig i de verdifulle sanddyneområdene.

Først observert i Norge
VA Farsund: Borhaug - 1981
Første observerte etablering i Norge
VA Farsund: Borhaug - 1981
Naturlig opprinnelse

Hybridart mellom to eurasiatiske arter: mandelpil Salix triandra (hjemlig i Norge) og korgpil S. viminalis (innført i Norge). Hybriden kan ha oppstått spontant et par ganger i Norge (Ak Oslo, Bu Lier), men den absolutte hoveddelen av forekomster skyldes forvilling av plantet materiale.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1850 - 1857
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  Antall forekomster
  1

 2. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  14 - Mørketall: 2

 3. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  15 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Flettepil Salix xmollissima er bare funnet som effektivt forvillet plante i to små områder i Norge, på Listahalvøya i VA Farsund, der ca. 13 delforekomster er kjent, og i Ro Klepp, der to delforekomster er kjent. Arten er brukt til leplanting og ekspanderer på stabiliserte sanddyner på Lista. Det er tre avvikende funn. Flettepil ble funnet i 1850 og 1857 ved munningen av Lierelva i Bu Lier. På denne tida startet drenerings- og uttørkingsarbeidet i "Liersumperne" som var Norges alvorligste malariasump. Korgpil S. viminalis ble plantet som del av uttørkingstiltakene, og mandelpil S. triandra dannet naturlige kratt i sumpene og langs Lierelva. Det er all grunn til å tro at flettepil her er spontant oppstått. Det samme gjelder en forekomst oppdaget i Ak Oslo i 1996: "Tveita, på Alnas Ø-side V for Smalvollveien 34. Noen få busker, en klon, 5-6 m høy, i flommarkskog nær elven. Trolig spontant oppstått, da begge foreldreartene vokste like ved og området ikke ga noe preg av gammel Salix-dyrking" (tekst på herbarieetikett).

Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Modifisert våtmark

 • Flomskogsmark

 • Åpen flomfastmark

 • brun dyne

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Restaureringstiltak

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Tilsiktet utsetting - Skjerm/lebeplantning

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Tilsiktet utsetting - Estetisk beplantning

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år