NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Veronica filiformisgravveronika

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 6500
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Gravveronika er pr. i dag kjent med 65 forekomster (mørketall 2) i 11 fylker, hver forekomst med anslagsvis 50 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 6500 individer.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat - høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. PVAs negative my-verdi er ikke i samsvar med artens dokumenterte økning de siste 50 år.

c Naturtypekolonisering

 • Gressmark av ulike typer: plener i hager, parker og andre grøntanlegg, og ulike typer skrotemark.

Kriteriedokumentasjon

Gravveronika Veronica filiformis er en flerårig, krypende art som danner lave matter av mange, tynne stengler. Den formeres med frø og klonalt med krypende stengler. Arten kommer fra Kaukasus og Vest-Asia. Den ble først introdusert som prydplante, og er senere trolig spredt med importerte gartnerivarer og med frøblandinger, etter som den flere ganger er observert fra nylig tilsådde arealer. Arten vokser i humusblandet mineraljord i ulike typer gressmark: plener, parker og andre grøntanlegg, som ugress i hager og frukthager og på skrotemark. Et par ganger er den rapportert fra elve- og bekkekanter, uten at arten kan sies å være knyttet til slike habitater. Siden første funn i 1934 (Ho Bergen) og særlig de siste tiårene er den funnet i kyst- og fjordstrøk fra Østfold til MR Kristiansund, i ST Trondheim og en isolert, trolig forbigående forekomst i No Bodø. Den kan forventes å bli vanligere de kommende årene. Den vurderes å være totalt ufarlig økologisk i norsk natur.

Først observert i Norge
Ho Bergen: Minde - 1934
Første observerte etablering i Norge
Ho Bergen: Minde - 1934
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Sør

Kaukasus og Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1934 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Nordland
  Antall forekomster
  20 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  45 - Mørketall: 2

 5. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  65 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Gravveronika Veronica filiformis ble fra først av introdusert som prydplante, og har så spredt seg fra hager. Første etablering er i Ho Bergen: Minde i 1934. Senere har den trolig fulgt med import og handel med gartnerivarer, frøblandinger o.l. Siden første funn har antall forekomster økt mye, og særlig siden 1980, med stabile forekomster nord til Sør-Trøndelag. Den kan forventes å bli vanligere de kommende årene.

Naturtyper
 • Skrotemark

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Er knyttet til humusblandet mineraljord og lysåpne, kulturbetingete eller sterkt kulturpåvirkede steder, særlig plener og annen gressmark, som ugress i hager og frukthager, på veikanter og skrotemark. Er et par ganger rapportert fra elve- og bekkekanter, uten at arten kan sies å være knyttet til slike steder.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Tilsiktet utsetting - Estetisk beplantning

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år