NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Veronica austriaca teucriumfirtannveronika

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 140
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Firtannveronika er pr. i dag kjent med 7 forekomster (mørketall 2) i 4 fylker, hver forekomst med anslagsvis 10 individer (ramets) i snitt. Dette gir et estimat på ca. 140 individer (ramets).

Forventet levetid konklusjon 50 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Ingen

Kriteriedokumentasjon

Firtannveronika Veronica austriaca subsp. teucrium er en flerårig, halvmeter høy urt (staude) fra Mellom- og Sør-Europa og Vest-Asia. Den formerer seg med frø og har dessuten klonal vekst med jordstengler. Den ble først funnet i 1890 i Vf Tjøme, senere noen få ganger pr. 20-årsperiode, men noe oftere de siste 50 årene enn tidligere. På de fleste tidlige lokalitetene er den trolig forsvunnet. Arten er kommet inn med importert korn til møller og med frøblandinger. Den er dessuten handelsvare og markedsføres med herdighet 7, for bruk i fjellhager og rabatter. Firtannveronika er funnet på tilsådde steder og gressbakker, i veikanter og ulike typer skrotemark. Den har dukket opp spredt og tilfeldig i fylkene rundt Oslofjorden og sørover, fra Oslo/Akershus til Rogaland og noen få ganger i Hordaland og Sogn og Fjordane. Den har ikke vist tendens til å etablere seg i mer stabile naturtyper, men vil kunne overleve noen tid på skrotemark o.l. i større deler av landet. Den har potensiale til å etablere seg i store deler av landet, men synes ikke å ekspandere eller sette svært langvarige populasjoner. Den er trolig noe for varmekrevende for god etablering med frøreproduserende populasjon i Norge. Det er neppe noen økologisk risiko forbundet med denne planten.

Først observert i Norge
Vf Tjøme: Vasser, Kilen - 1890
Første observerte etablering i Norge
Ho Bergen: Store MIlde, Sandhola - 1947
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

M- og S-Europa og V-Asia

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1890 - 1890
  Fylkesforekomst
  • Vestfold
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1915 - 1915
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1935 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Buskerud
  • Hordaland
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Rogaland
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Siden første funn i 1890 i Vf Tjøme er firtannveronika Veronica austriaca subsp. teucrium funnet noen få ganger Pr. 20-årsperiode, litt hyppigere siden 1950 enn tidligere. Arten dukker opp nokså tilfeldig, først med importert korn ved møller, senere med frøblandinger. Den anvendes som prydplante og forekommer noen sjelden gang ved gartnerier og spredt fra hager. Firtannveronika er handelsvare og markedsføres med herdighet 7, for bruk i fjellhage og rabatter. Den har derfor potensial til å etablere seg i store deler av landet, men synes ikke å ekspandere eller sette svært langvarige populasjoner. Den er trolig noe for varmekrevende for god etablering med frøreproduserende populasjon i Norge.

Naturtyper
 • Skrotemark

 • industriutbyggingsområde

 • serviceutbyggingsområde

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Firtannveronika er funnet på tilsådde steder og gressbakker, på veikanter og ulike typer skrotemark.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med kornprodukter

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med frø, kongler osv

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år