NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Nepeta catariakattemynte

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 50
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Kattemynte er pr. i dag kjent med 5 forekomster (mørketall 2) i 5 fylker, hver forekomst med anslagsvis 5 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 50 individer.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Ingen

Kriteriedokumentasjon

Kattemynte Nepeta cataria stammer fra Sør- og Sørøst-Europa og Vest-Asia. Arten er kommet inn på tre måter: som pryd- og duftplante i hager, med ballast og ved ei mølle. De tidligste funnene er fra Kirkøy i Øf Hvaler 1827 og representerer nok den første måten; det samme gjelder de aller fleste funn. Ballastfunnene begrenser seg til ett i Ak Oslo: "Fæstningen" 1910 og Ro Haugesund 1902. Møllefunnet er fra Pienes mølle i ST Skaun i 1918. Arten hadde en del forekomster på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet, men forsvant så praktisk talt fra Norge mellom 1920 og 1980. Den eneste forekomsten som er dokumentert å ha hatt kontinuitet gjennom denne perioden er en i Te Porsgrunn: Versvik. Etter 1980 har planten økt i popularitet og med svak økning i funn, men nesten uten sikkert etablerte forekomster.

Kattemynte er en flerårig urt med frøreproduksjon. Delfruktene har ingen spesiell spredningtilpasning. Arten ble trolig først innført som pryd- og duftplante, men kom også inn noen få ganger med ballastjord. Den har aldri vært vanlig, men stabil over mange tiår på enkelte lokaliteter. Den viser ingen økning og har ingen kjent negativ effekt i norsk natur.

Først observert i Norge
Øf Hvaler: Kirkøy, Storrød - 1827
Første observerte etablering i Norge
Øf Hvaler: Kirkøy, Storrød - 1827
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Sør

Sør- og Sørøst-Europa, Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1827 - 1850
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Vestfold
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1851 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Buskerud
  • Telemark
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 7. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Vestfold
  • Telemark
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Hedmark
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 9. Periode
  1981 - 2012
  Sted
  Data fra Artskart, modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 2
  Forekomstareal
  25000
  Utbredelsesområde
  40 - Mørketall: 1,5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Kattemynte Nepeta cataria stammer fra Sør- og Sørøst-Europa og Vest-Asia. Arten er kommet inn på tre måter: som pryd- og duftplante i hager, med ballast og ved ei mølle. De tidligste funnene er fra Kirkøy i Øf Hvaler 1827 og representerer nok den første måten; det samme gjelder de aller fleste funn. Ballastfunnene begrenser seg til ett i Ak Oslo: "Fæstningen" 1910 og Ro Haugesund 1902. Møllefunnet er fra Pienes mølle i ST Skaun i 1918. Arten hadde en del forekomster på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet, men forsvant så praktisk talt fra Norge mellom 1920 og 1980. Den eneste forekomsten som er dokumentert å ha hatt kontinuitet gjennom denne perioden er en i Te Porsgrunn: Versvik. Etter 1980 har planten økt i popularitet og med svak økning i funn, men nesten uten sikkert etablerte forekomster.

Naturtyper
 • fulldyrket åker og kunstmarkseng

 • Skrotemark

 • bybebyggelse

 • gårdstun

 • kalkrik vegg

 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år