NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Mentha ×piperitapeppermynte

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4b,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 900
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Peppermynte er pr. i dag kjent med 10 forekomster (mørketall 3) i 8 fylker, hver forekomst med anslagsvis 30 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 900 individer.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning og kvalifisert anslag.

Kriteriedokumentasjon

Peppermynte Mentha xpiperita er en steril hybridart mellom vassmynte M. aquatica og grønnmynte M. spicata. Arten er en langlevd flerårig urt med klonal vekst. Den blomstrer rikelig, men er pollen- og frøsteril; all formering skjer klonalt. Den dyrkes som krydderurt. Den har tidligere ikke vært mye dyrket i Norge og er bare funnet tre ganger "forvillet" før 1995 (Ro Klepp 1911, Ro Haugesund 1940, Ak Asker 1945). De siste 20 årene er den blitt meget populær og formeres opp som levende planter for salg i dagligvareforretninger. Første etablering er også første funn i nyere tid, i VA Farsund 1995. Den blir nå relativt ofte funnet rundt gartnerier og på deponier for matsøppel, alt trolig som resultat av utkast. Arten formerer seg bare vegetativt, men det gjør den ganske effektivt og danner store kloner. Den er i tydelig økning i norsk natur.

Arten er forvillet og til dels etablert flere steder på skrotemark (i vid betydning), men har potensiale til å etableres i fuktige eng- og beitetyper, flommark og skogkanter. Den er trolig ekspansiv, men forventes ikke å fortrenge i signifikant grad. Andre negative økologiske effekter er heller ikke kjent eller antatt.

Først observert i Norge
Ro Klepp: Klepp jernbanestasjon, nær hage - 1911
Første observerte etablering i Norge
VA Farsund: Engøy - 1995
Naturlig opprinnelse

Hybridart mellom to europeiske arter, vassmynte Mentha aquatica og grønnmynte M. spicata.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1911 - 1911
  Fylkesforekomst
  • Rogaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 3

 2. Periode
  1940 - 1945
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Rogaland
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 3

 3. Periode
  1995 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 3

 4. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Peppermynte Mentha xpiperita er en steril hybridart. Den har tidligere ikke vært mye dyrket i Norge og er bare funnet tre ganger "forvillet" før 1995 (Ro Klepp 1911, Ro Haugesund 1940, Ak Asker 1945). De siste 20 årene er den blitt meget populær og formeres opp som levende planter for salg i dagligvareforretninger. Første etablering er også første funn i nyere tid, i VA Farsund 1995. Den blir nå relativt ofte funnet rundt gartnerier og på deponier for matsøppel, alt trolig som resultat av utkast. Arten formerer seg bare vegetativt, men det gjør den ganske effektivt og danner store kloner. Den er i tydelig økning i norsk natur.

Naturtyper
 • Kulturmarkseng

 • Kystlynghei

 • industriutbyggingsområde

 • serviceutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • deponi for organisk avfall

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år