NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Geranium phaeumbrunstorkenebb

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 270
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Brunstorkenebb er pr. i dag kjent med 2 forekomster (mørketall 2) i 2 fylker (Ak/Os, Vf), hver forekomst med anslagsvis 30 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 120 individer.

Forventet levetid konklusjon 50 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Ingen

Kriteriedokumentasjon

Brunstorkenebb Geranium phaeum kommer fra Mellom- og Sør-Europa. Den er kommet inn som hagestaude, kanskje også som potensiell honningplante (Ak Asker: Sem). Den reproduserer i Norge, og på minst én lokalitet har den stått med populasjon i over 60 år (Ak Nesodden). Den synes imidlertid ikke å ha nådd fram til egnete voksesteder for mer effektiv etablering og er ikke ekspansiv, heller i svak tilbakegang.

Arten er en langlevd flerårig urt med klonal vekst med jordstengler. Den frøreproduserer, men reproduksjonen synes ikke å være særlig effektiv i Norge. Frøene slynges ut av fruktene, over korte distanser (0,5-1 m). Arten er kommet inn hovedsakelig som hageplante og er etablert noen få steder. Den er ikke i ekspansjon og har ingen beviselig negativ økologisk effekt.

Først observert i Norge
Ho Bergen: Sverresborg - 1864
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Gaustad; Ak Nesodden: Nesodden - 1920-1930
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1864 - 1864
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 1,5
  Forekomstareal
  3100
  Utbredelsesområde
  16 - Mørketall: 1,5

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Brunstorkenebb Geranium phaeum er kommet inn som hagestaude, kanskje også som potensiell honningplante (Ak Asker: Sem). Den reproduserer i Norge, og på minst én lokalitet har den stått med populasjon i over 60 år (Ak Nesodden). Den synes imidlertid ikke å ha nådd fram til egnete voksesteder for mer effektiv etablering og er ikke ekspansiv, heller i svak tilbakegang.

Naturtyper
 • park

 • Kulturmarkseng

 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Tilsiktet utsetting - For honningproduksjon

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år