NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Vicia sativa segetalisåkervikke

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 800
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Åkervikke er pr. i dag kjent med ca. 20 forekomster (mørketall 2) i 10 fylker, hver forekomst med anslagsvis 20 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 800 individer.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Ingen
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  PVA og kvalifisert anslag.

c Naturtypekolonisering

 • Kulturmark og konstruert fastmark

Kriteriedokumentasjon

Åkervikke Vicia sativa subsp. segetalis er en ettårig urt med seksuell frøformering. Frøene spres passivt. Den kommer opprinnelig fra Mellom-Europa og Middelhavsområdet. Den kan være en gammel kulturplante (ugras) også i Sør-Skandinavia. Arten ble først dokumentert i 1839 i Ak Oslo. Den hadde en nokså stabil funnfrekvens fram til midten på 1900-tallet, og dette skyldes nok i hovedsak en jamn innførsel med kornprodukter o.l. Funnfrekvensen har gått noe ned den senere tiden, men arten virker etablert, og de senere rapportene gjelder trolig stabile og reproduserende populasjoner som ikke er avhengig av stadig ny tilførsel utenfra. Mange funn av arten er som ugras i potetåkrer, byggåkrer og hveteåkrer. Arten har også tidlige funn knyttet til ballast og etter hvert til kornimport hvor den dukket opp ved møller. Den er ellers funnet i veikanter og andre typer skrotemark, men den går også tidvis inn på tørrbakke. Det er ikke noe som tyder på at denne vil ha noen negativ økologisk effekt på stedegne arter eller naturtyper så lenge den forekommer i såpass beskjedne mengder (ca. 20 kjente forekomster de siste 20 år).

Først observert i Norge
Ak Oslo: "Christiania" - 1839
Første observerte etablering i Norge
VA Kristiansand og Flekkefjord - 1870-1880
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa, Nord-Afrika, Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1839 - 1839
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1851 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Nord-Trøndelag
  • Troms
  Antall forekomster
  18 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  15 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  18 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

 7. Periode
  1993 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 2

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  20 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Åkervikke Vicia sativa subsp. segetalis ble først dokumentert i 1839 i Ak Oslo. Den hadde en nokså stabil funnfrekvens fram til midten på 1900-tallet, og dette skyldes nok i hovedsak en jamn innførsel med kornprodukter o.l. Funnfrekvensen har gått noe ned den senere tiden, men arten virker etablert da disse funnene trolig skyldes stabile og reproduserende populasjoner som ikke er avhengig av stadig ny tilførsel utenfra. Mange funn av arten er som ugras i potetåkre, byggåkre og hveteåkre. Arten har også tidlige funn knyttet til ballast og etter hvert til kornimport hvor den dukket opp ved møller. Den er ellers funnet i veikanter og andre typer skrotemark, men den går også tidvis inn på tørrbakke.

Naturtyper
 • Skrotemark

 • vegkant

 • Åker og kunstmarkseng

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med kornprodukter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med frø, kongler osv

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år