NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Trifolium spadiceumbrunkløver

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Brunkløver Tifolium spadiceum er en toårig urt med opprette stengler. Den formeres med frø. Den kommer fra Mellom- og Øst-Europa med Kaukasus. De første funnene er fra 1860. De norske forekomstene skyldes innførsel med frøblandinger for eng (produksjonsvarer), evt. også andre handelsvarer. Arten er for det meste funnet i gammeleng eller kunsteng, dessuten i beitemark, ved vei og jernbane, på både fuktig og tørr mark. Mellom 1920 og 1980 er brunkløver funnet 10-20 ganger pr. 20-årsperiode. De fleste funnene er fra østlandsfylkene (Østfold - Telemark), mest i lavlandet , men også oppover dalene. Der er få, spredte funn i Rogaland og Hordaland, i Sør- og Nord-Trøndelag, samt Finnmark. Ingen populasjoner er dokumentert som langlevde, og arten kan ha vært avhengig av hyppig innførsel. Vi vurderer den i dag som ikke etablert i Norge. Brunkløver vurderes å ha liten effekt på hjemlige arter og naturtyper.

Brunkløver har ikke stabil forekomst i Norge (frøreproduksjon). Den ekspanderer heller ikke, fortrenger ikke andre arter, fører ikke til tilstandsendring i naturtyper, og er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er ikke forventet noen endring i disse parametrene de neste 50 år. Den reknes derfor ikke å utgjøre noen risiko i norsk natur og prioriteres ikke for realitetsvurdering.

Først observert i Norge
Ak Skedsmo: Lillestrøm; Op Lillehammer - 1860
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Øst-Europa og Kaukasus

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
2 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1860 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Vestfold
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 3

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Hordaland
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 3

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  Antall forekomster
  20 - Mørketall: 3

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Rogaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Finnmark
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 3

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  12 - Mørketall: 3

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 3

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oppland
  • Telemark
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

De eldste daterte beleggene av brunkløver Trifolium spadiceum er fra 1860, fra tre områder: Ak Skedsmo, Os Oslo og Op Lillehammer. Mellom 1900 og 2000 er arten funnet 10-20 ganger pr. 20-årsperiode. Den hadde trolig en topp i perioden 1920-1980 og kan være for nedadgående. Brunkløver er funnet vesentlig i østlandsfylkene (Østfold - Telemark), mest i lavlandet, men også spredt opp i dalene. Det er gjort få, spredte funn i Rogaland og Hordaland, Sør- og Nord-Trøndelag samt Finnmark (her krigsspredt). Ingen populasjoner er dokumentert som langlevde, og arten kan ha vært avhengig av hyppig innførsel. Vi vurderer den i dag som ikke etablert i Norge.

Naturtyper
 • kunstmarkseng med moderat intensiv hevd

 • Skrotemark

Brunkløver er funnet i ulike typer eng: gammel, nedlagt eng og kunsteng, i beitemark, på skrotemark ved veier (kanter og skråninger) og jernbane, både på tørr og fuktig mark.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med importert produksjonsmateriell

  (Pågående)