NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Melilotus officinalislegesteinkløver

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1000000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

30 forekomster og et mørketall satt til 20 samt anslagsvis 50 individer pr. forekomst gir 30.000 individer. Dette er et minimumsanslag ut fra rapportene, da interessen trolig har gått kraftig ned for denne arten som er blitt såpass vanlig. I virkeligheten finnes denne mange steder i landet, spesielt i Osloregionen, i milliontall langs alle veier og på annen skrotemark. Det reelle individtallet pr. år er kanskje nærmere 100 millioner enn én million.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag og PVA. PVA-analysen kan være misvisende for kortlevde og ustabile arter. Legesteinkløver er en toårig art, og den virker ikke ustabil, men godt etablert i landet. Vi vurderer derfor PVA-resultatet som pålitelig selv om denne arten er kortlevd.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Kvalifisert anslag. PVAs negative my-verdi er ikke i samsvar med observert (dramatisk) økning de siste 50 år.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Legesteinkløver Melilotus officinalis stammer trolig fra Mellom- og Sør-Europa og Vest-Asia. Den er en toårig art med rikelig frøreproduksjon. Fruktene spres trolig litt med dyr, men hovedsakelig med andre typer transporter. Arten kom inn med ballast fra 1861 og ble raskt spredt og funnet over store deler av Sør-Norge, nord til Sør-Trøndelag, fram til 1900. I 1900 dekte de til da kjente funnene omtrent samme utbredelsesareal som er kjent i dag, dvs. at "polygonet" var fylt av de inntil da kjente 57 funnene (med mørketall ca 100). Økningen til de anslagsvis 4000 forekomstene (med mørketall) antatt for perioden 1981-2010 (3500 %) utgjør bare fortetning. Økningen var så rask og sterk at arten allerede i perioden 1901-1925 begynte å få strøfunn i områder utafor dens klimatisk potensielle areal (f.eks. Gol 1908, Haugastøl 1925, Kabelvåg 1912, Lavangen 1918). I dag fyller arten sitt klimatisk potensielle areal med stabil forekomst på Østlandet fra Agder nord til Mjøsområdet og med nokså regelmessig forekomst i Trondheimsområdet. Forekomstene på Vestlandet og i Trøndelag utafor Trondheim er mindre stabile, og de oppover i dalene og nord for Trondheimsfjorden er tilfeldige. Vi har inntrykk av at denne arten er litt mindre invasiv i lite påvirkete naturtyper enn dens to slektninger (strandsteinkløver M. altissimus og kvitsteinkløver M. albus).

Først observert i Norge
Ak Oslo: Bygdøy; VA Mandal: Mandal (begge ballast) - 1861
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Frydenberg - 1862
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa, Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1861 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  57 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  96 - Mørketall: 5

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  86 - Mørketall: 7

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  85 - Mørketall: 10

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  99 - Mørketall: 15

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  64 - Mørketall: 15

 7. Periode
  1981 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart, modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  210 - Mørketall: 20
  Forekomstareal
  120000
  Utbredelsesområde
  612 - Mørketall: 8

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Møre og Romsdal
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  30 - Mørketall: 20

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Legesteinkløver Melilotus officinalis kom inn med ballast fra 1861 og ble raskt spredt og funnet over store deler av Sør-Norge, nord til Sør-Trøndelag, fram til 1900. I 1900 dekte de til da kjente funnene omtrent samme utbredelsesareal som er kjent i dag, dvs. at "polygonet" var fylt av de inntil da kjente 57 funnene (med mørketall ca 100). Økningen til de anslagsvis 4000 forekomstene (med mørketall) antatt for perioden 1981-2010 (3500 %) utgjør bare fortetning. Økningen var så rask og sterk at arten allerede i perioden 1901-1925 begynte å få strøfunn i områder utafor dens klimatisk potensielle areal (f.eks. Gol 1908, Haugastøl 1925, Kabelvåg 1912, Lavangen 1918). I dag fyller arten sitt klimatisk potensielle areal med stabil forekomst på Østlandet fra Agder nord til Mjøsområdet og med nokså regelmessig forekomst i Trondheimsområdet. Forekomstene på Vestlandet og i Trøndelag utafor Trondheim er mindre stabile, og de oppover i dalene og nord for Trondheimsfjorden er tilfeldige.

Naturtyper
 • fulldyrket åker og kunstmarkseng

 • kunstmarkseng-kant

 • industriutbyggingsområde

 • serviceutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Masseuttaksområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • høgurt-driftvoll

 • høgurt-fuktdriftvoll

 • lågurt-driftvoll

 • lågurt-fuktdriftvoll

 • øvre salteng

 • Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år