NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Medicago sativa ×variamellomlusern

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 900
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Mellomlusern er pr. i dag kjent med 15 forekomster (mørketall 2) i 6 fylker, hver forekomst med anslagsvis 30 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 900 individer.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat

c Naturtypekolonisering

 • Tørr kalkrik natureng.

Kriteriedokumentasjon

Mellomlusern Medicago sativa subsp. xvaria er en hybrid-underart mellom underartene blålusern subsp. sativa og gull-lusern subsp. falcata. Hybrid-underarten stammer fra Mellom- og Sør-Europa og Middelhavsområdet. Den er fertil, og mellomformer er derfor vanlige. Den kan leve uavhengig av foreldrene sine, men i Norge opptrer den oftest som en spontan hybridart sammen med foreldrene. Mellomlusern er delvis sådd inn som fôrplante og delvis kommet inn ved møller. Den er stabil noen få steder på nedre Østlandet og i Aust-Agder, men er neppe i noen stor framgang. Det er ikke noe som tyder på at den har noen negativ økologisk effekt.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Bygdøy - 1899
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Bygdøy - 1899
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa, Middelhavsområdet. Spontan hybrid-underart mellom blålusern Medicago sativa subsp. sativa og gull-lusern subsp. falcata, men lever og spres ofte uavhengig av foreldrene.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1899 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  13 - Mørketall: 2

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  15 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Mellomlusern Medicago sativa subsp. xvaria er delvis sådd inn som fôrplante, delvis kommet inn ved møller. Mange forekomster har vært forbigående. Den er nå stabil på noen få steder på nedre Østlandet og i Aust-Agder, men er neppe i noen sterk framgang.

Naturtyper
 • kulturmarkskalkkant

 • kulturmarkskalkeng

 • Konstruert fastmark

 • industriutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • vegkant

 • deponi for organisk avfall

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Produksjonsart

 • Utilsiktet introduksjon - Med kornprodukter

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med frø, kongler osv

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år