NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Lotus pedunculatusfôrtiriltunge

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 600
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Fôrtiriltunge er pr. i dag kjent med 15 forekomster (mørketall 2) i 8 fylker, hver forekomst med anslagsvis 20 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 600 individer.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag. PVAs >1000 år er for optimistisk, artens låge stabilitet og utsatte voksesteder tatt i betraktning.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

Kriteriedokumentasjon

Fôrtiriltunge Lotus pedunculatus er en langlevd flerårig urt. Den frøreproduserer, men frøene har ingen spesielt effektiv spredning. Arten kommer fra Europa og finnes spontant nord til Sør-Skandinavia. Arten synes å ha kommet inn som fôrplante og med grasfrø. Den dukket tidlig opp i Ho Bergen (1894) og VA Kristiansand (1909), og det er her den har vært mest stabil. Den er nå rimelig bra etablert mange steder langs kysten sørpå, men fortsatt ikke fullt stabil. Den har kanskje hatt en svak økning i funnfrekvens fram til 1990-tallet, men det meste skyldes forekomster på nysådd mark. De eneste rimelig stabile forekomstene i Norge er fortsatt de i Vest-Agder (Kristiansand og Farsund) og i Hordaland (Bergen, kanskje Os). Arten viser ingen ekspansiv tendens under rådende klimaforhold, men vil ha fordel av temperaturøkning og/eller lengre sesong. Den utgjør neppe noen trussel mot noen del av norsk natur.

Først observert i Norge
Ho Bergen: Gravdal - 1894
Første observerte etablering i Norge
VA Kristiansand: Fidjekilen, "ved en bæk i noksaa store mængder" - 1909
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Europa nord til Sør-Skandinavia.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1894 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Vestfold
  • Telemark
  • Hordaland
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Hedmark
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  15 - Mørketall: 2

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  12 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Fôrtiriltunge Lotus pedunculatus synes å ha kommet inn som fôrplante og med grasfrø. Den dukket tidlig opp i Ho Bergen (1894) og VA Kristiansand (1909), og det er her den har vært mest stabil. Den har kanskje hatt en svak økning i funnfrekvens fram til 1990-tallet, men det meste skyldes forekomster på nysådd mark. De eneste rimelig stabile forekomstene i Norge er fortsatt de i Vest-Agder (Kristiansand og Farsund) og i Hordaland (Bergen, kanskje Os). Arten viser ingen ekspansiv tendens under rådende klimaforhold, men vil ha fordel av temperaturøkning og/eller lengre sesong.

Naturtyper
 • kunstmarkseng med moderat intensiv hevd

 • overflatedyrket kunstmarkseng

 • fulldyrket åker og kunstmarkseng

 • kunstmarkseng-kant

 • Kulturmarkseng

 • Skrotemark

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • øvre brakkvasseng

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Produksjonsart

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med ubarka rundtømmer

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med frø, kongler osv

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år