NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Caragana arborescenssibirertebusk

Svartelistet

Høy risiko   HI:4ab,2g

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 2500
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Sibirertebusk er pr. i dag kjent med ca. 50 forekomster (mørketall 5) i 15 fylker, hver forekomst anslagsvis med 10 individer. Dette gir et minimumsestimat på ca. 2500 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis økning velges over PVAs my fordi sistnevnte ikke har greid å fange opp økningen som har vært i antall forekomster de siste tiårene.

Økologisk effekt

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark

Kriteriedokumentasjon

Sibirertebusk Caragana arborescens er en relativt langlevd busk med effektiv frøreproduksjon. Frøene spres trolig mest passivt, men opptreden av frøplanter godt vekk fra dyrkninger tyder på fuglespredning i tillegg. Arten er kommet inn som hageplante og er en av de mest hardføre hagebuskene som brukes i Norge, særlig i vinterkalde innlandsstrøk. Den har vært dyrket i over 100 år, men effektiv spredning startet først på 1960-tallet og har akselerert etter 1980. Den produserer store mengder spiredyktige frø og sprer seg nå raskt ut fra hager.

Arten forvilles ofte og naturaliseres både på skrotemark og i næringsfattig skog. Den har liten fortrengningseffekt, men kan føre til tilstandsendring i visse skogtyper fordi den danner et busksjikt i typer som ikke naturlig har slikt. Arten har trolig nitrogenfikserende rotknoller, men synes ikke å føre til nitrifisering av naturtyper den forekommer i. Artens potensial for å føre til strukturendringer i naturtyper er derfor noe usikkert.

Først observert i Norge
He Løten: "Løiten" - 1905
Første observerte etablering i Norge
Op Østre Toten: Mellom-Rustad - 1935
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Sør-Sibir og Sentral-Asia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1905 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Hedmark
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oppland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 4

 3. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 5

 4. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  • Nordland
  Antall forekomster
  15 - Mørketall: 10

 5. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  35 - Mørketall: 10

 6. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Finnmark
  Antall forekomster
  53 - Mørketall: 10

 7. Periode
  1980 - 2011
  Sted
  Fra Artskart
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  50 - Mørketall: 5
  Forekomstareal
  200000

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Sibirertebusk Caragana arborescens er en av de mest hardføre hagebusker som brukes i Norge. Den har vært dyrket i over 100 år, men effektiv spredning startet først på 1960-tallet og har aksellerert etter 1980. Den produserer store mengder spiredyktige frø og sprer seg nå raskt ut fra hager, særlig i innlandet østpå og nord til Nordland.

Naturtyper
 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • Kulturmarkseng

 • Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet

 • lyngskog

 • lågurtlyngskog

 • lågurtskog

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år