NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Anthyllis vulneraria carpaticafôrrundbelg

Svartelistet

Høy risiko   HI:3ab,3h

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 3   Kan overføre genetisk materiale til stedegne arter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 5200
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Fôrrundskolm er pr. i dag kjent med ca. 26 forekomster (mørketall 10), hver forekomst med (trolig) ca. 20 individer. Dette gir et estimat på ca. 5200 individer. Estimatet er ekstremt usikkert fordi planten blir samlet meget sjelden og fordi Artsobservasjoner og Artskart ikke registrerer raser, bare arter. Individtall i Norge i en bestemt sesong kan like gjerne være 1000 eller 100.000.

Forventet levetid konklusjon 60 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag. PVA undervurderer denne plantens ustabilitet. Den høge vekstraten (my) skyldes økt innførsel og sutspredning mer enn etablering.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  PVAs høge my-verdi bygger på mange funn i de to siste tiårene, men disse skyldes hyppigere innspredning mer enn etablering.

Kriteriedokumentasjon

Fôrrundskolm Anthyllis vulneraria subsp. carpatica er en kortlevd flerårig urt (ofte ikke mer enn 2-3 år) med seksuell frøreproduksjon. Frøene spres passivt eller med dyr og vind over korte distanser. Planten er kommet inn som fôrplante og som innslag i grasfrø og er særlig ofte å se på nylig tilsådde veikanter, men også ofte på og i kanten av kunsteng. Før 1990 er det bare tilfeldige funn, men etter 1990 er den blitt hyppig og stabil på Østlandet og i Trøndelag. Den er seriøst under-registrert og kan være mye vanligere enn statistikkene viser (inkludert mørketallene); den observeres jamt langs veiene når man kjører i disse landsdelene. Den viser imidlertid ingen tendens til å ekspandere ut fra kulturmark.

Foreløpig inntar ikke fôrrundskolm mindre påvirkete naturtyper. Den kommer ofte i kontakt med våre stedegne raser, særlig bakkerundskolm subsp. vulneraria, men også lokalt med fjellrundskolm subsp. lapponica. Genetisk overførsel er meget sannsynlig ettersom disse plantene er utkryssende og pollineres av insekter. Dette er årsaken til at arten kommer ut med høy risiko.

Først observert i Norge
He Åmot: Deset - 1899
Første observerte etablering i Norge
flere steder - 1990-1999
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Vest-Europa.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
3 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1899 - 1901
  Fylkesforekomst
  • Hedmark
  • Buskerud
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1928 - 1928
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1962 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Hedmark
  • Oppland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 10

 4. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  22 - Mørketall: 10

 5. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Rogaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  26 - Mørketall: 10

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Fôrrundskolm Anthyllis vulneraria subsp. carpatica er kommet inn med grasfrø. Før 1990 er det bare tilfeldige funn, men etter 1990 er den blitt hyppig og stabil på Østlandet og i Trøndelag. Den er seriøst under-registrert og kan være mye vanligere enn statistikkene viser (inkludert mørketallene); den observeres jamt langs veiene når man kjører i disse landsdelene. Den viser imidlertid ingen tendens til å ekspandere ut fra kulturmark.

Naturtyper
 • kunstmarkseng med moderat intensiv hevd

 • kunstmarkseng-kant

 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Masseuttaksområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Produksjonsart

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med kornprodukter

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med tog

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med landeveistransport

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra jordbruk

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år