NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Lonicera tataricatatarleddved

Svartelistet

Høy risiko   HI:4ab,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1625
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Tatarleddved er pr. i dag kjent med 65 forekomster (mørketall 5) i 14 fylker nord til og med Troms, hver forekomst med anslagsvis 5 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 1625 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. Økning pr. tiår for 50-årsperioden 1961-2011 er i snitt på 52%, men akselererende. For perioden 1961-1980 er den på 13% pr. tiår, 1981-2000 på 65% pr. tiår, og for 2001-2011 på 103%.

c Naturtypekolonisering

 • Mange ulike skogtyper ("fastmarksskogmark").

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Har ikke data
Andre trofiske interaksjoner Øvrige arter - Har ikke data

Kriteriedokumentasjon

Tatarleddved Lonicera tatarica er en relativt langlevd busk som stammer fra Øst-Russland og Sibir. Den har god frøreproduksjon. De saftige bærene spres med fugl, ofte direkte fra hager ut i kratt og skog, og potensielt over lange avstander (km). Arten er innført som hagebusk og er en av de eldste artene av slekta i norske hager. Den er i tillegg en av de mest hardføre artene i slekta. Sjøl om den ble angitt som forvillet allerede i 1888 (SF Stryn), startet den først å ekspandere rundt 1970-1980, med sterk økning for hvert tiår i perioden etter. Arten er utmerket tilpasset norske forhold, særlig i innlandet og nordpå, og har fortsatt et meget stort potensiale. Den er funnet i de fleste fylker nord til og med Troms, men mangler foreløpig i tre vestlandsfylker. Den har omtrent nådd sitt potensielle utbredelsesområde, men med stort rom for ytterligere fortetning.

Arten er nå etablert i en lang rekke skogbestander, i tillegg til et stort antall forekomster i skogkanter, kratt og på skrotemark i vid betydning. Den synes ikke å bli så ekspansiv som den like hardføre blåleddved L. caerulea og forventes ikke å føre til like store endringer, men noe fortrengning kan forventes. Den kan også tenkes å påvirke den stedegne balansen mellom planter med saftige frukter og de fuglene som utnytter dem.

Først observert i Norge
SF Stryn: Hindal - 1888
Første observerte etablering i Norge
ST Trondheim: Rotvollskogen - 1906
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Øst-Russland og Sibir.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
15 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1888 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  14 - Mørketall: 3

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Troms
  Antall forekomster
  32 - Mørketall: 3

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  65 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Tatarleddved Lonicera tatarica er en av de eldste artene av slekta i hager i Norge og var og er en av de mest hardføre. Sjøl om den ble angitt som forvillet allerede i 1888 (SF Stryn), så startet den først å ekspandere rundt 1970-1980, med sterk økning for hvert tiår i perioden etter. Arten er utmerket tilpasset norske forhold, særlig i innlandet og nordpå, og har fortsatt et meget stort potensiale. Den er funnet i de fleste fylker nord til og med Troms, men mangler foreløpig i tre vestlandsfylker. Den har omtrent nådd sitt potensielle utbredelsesområde, men med stort rom for ytterligere fortetning.

Naturtyper
 • Kulturmarkseng

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • grunnlendt kalkmark

 • lågurtlyngskog

  • furu
  • Edellauvtrær
  • gråor
 • svak lågurtskog

  • furu
  • Edellauvtrær
  • gråor
 • lågurtskog

  • furu
  • Edellauvtrær
  • gråor
 • lågurtkalkskog

  • furu
  • Edellauvtrær
  • gråor
 • høgstaudeskog

  • furu
  • Edellauvtrær
  • gråor
Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med ubarka rundtømmer

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år