NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Viburnum lantanafiltkorsved

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 500
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Filtkorsved er pr. i dag kjent med 49 forekomster (mørketall 2) i 9 fylker nord til NT, hver forekomst med anslagsvis 5 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 500 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. PVAs negative my-verdi er ikke i samsvar med dokumentert økning de siste 50 år.

c Naturtypekolonisering

 • Lågurtskog og -kratt, skogkanter, grunnlendt mark på baserikt berg.

Kriteriedokumentasjon

Filtkorsved Viburnum lantana er en ca. 2 m høy busk som produserer saftige frukter som spres med fugl. Den ble observert som sikkert forvillet i 1923 i Oslo: Bygdø og Ak Asker: Leangen. Arten kommer fra Sør-Europa, Vest-Asia og Nordvest-Afrika. Den er innført som prydbusk og anvendt i privathager, parker og grøntanlegg. Den er handelsvare og markedsføres med herdighet 5 for innland og 6 for kystområder. Arten er varmekrevende og har etablert seg i rikere skogtyper og kratt (særlig lavurttyper), kalkfuruskog og edelløvskog. Flere funn er gjort i sørvendte lier. Filtkorsved er også funnet på skrotemark. Særlig etter 1980 har den spredt seg til stadig flere lokaliteter i områdene rundt Oslofjorden og i fylkene til og med Vest-Agder. Den er ellers funnet noen få steder i hvert av fylkene Rogaland, Hordaland, Sør- og Nord-Trøndelag. Fortetningsraten er ikke spesielt høy (40% pr tiår) og antall individer i norsk natur er foreløpig estimert til 500. Arten kan med tiden til å bli mer utbredt i boreonemoral og sørboreal sone. Arten har nokså lang generasjonstid, men ser ut til lett å bli permanent der den slår seg ned. Alle førsteetableringene ser f.eks. ut til å ha blitt til permanente og langsomt ekspanderende populasjoner (Ak Oslo: Bygdøy, Asker: Leangen, Bu Drammen: Bragernesåsen, Vf Sande: Kommersøya). Økende antall lokaliteter det siste tiåret tyder på at arten er i reell spredning, trolig fordi flere busker har nådd reproduktiv alder, men det kan også skyldes økt fokusering på arter som er forvillet fra dyrkning. Arten danner sjelden tette kratt og fortrenger dermed ikke andre arter i signifikant grad. Det er uvisst om den vil gi noe stort bidrag til generell produksjon av saftige frukter i de skogtyper der den etablerer seg. Det er for tidlig å konkludere med at denne arten vil bli noen økologisk risiko i norsk natur.

Først observert i Norge
Os Oslo: Bislet - 1912
Første observerte etablering i Norge
Os Oslo: Bygdø; Ak Asker: Leangen - 1923
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Asia
 • Europa Sør

Sør-Europa, Norvest-Afrika, Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
15 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1923 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  14 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  28 - Mørketall: 2

 5. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  49 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2012
  Sted
  Data fra Artskart, modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  38 - Mørketall: 2,5
  Forekomstareal
  40000
  Utbredelsesområde
  116

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Filtkorsved Viburnum lantana ble først rapportert i 1912 fra Oslo, med en viss tvil om det var et forvillet eksemplar eller ikke. Fra 1923 har arten langsomt spredt seg i områdene rundt Oslofjorden (Østfold-Vestfold), Agder-fylkene, og til noen få lokaliteter i Rogaland, Hordaland, Sør- og Nord-Trøndelag. Arten har nokså lang generasjonstid, men ser ut til lett å bli permanent der den slår seg ned. Alle førsteetableringene ser f.eks. ut til å ha blitt til permanente og ekspanderende populasjoner (Ak Oslo: Bygdøy, Asker: Leangen, Bu Drammen: Bragernesåsen, Vf Sande: Kommersøya). Mørketallet er satt lavt (2), muligens for lavt. Økende antall lokaliteter det siste tiåret tyder på at arten er i reell spredning, trolig fordi flere busker har nådd reproduktiv alder, men kan også skyldes økt fokusering på arter som er forvillet fra dyrkning. Arten er handelsvare; den markedsføres med herdighet 5 (innland) og 6 (kystområder). Den kan forventes å bli vanligere i de boreonemorale og sørboreale sonene.

Naturtyper
 • lågurtskog

 • lågurtkalkskog

 • Skrotemark

 • Kulturmarkseng

 • Boligutbyggingsområder

 • vegkant

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Filtkorsved er registrert på skrotemark, men oftere i kratt og skog: rik skog (helst lavurt-utforminger av løvskog eller blandingsskog), edelløvskog og kalkfuruskog. En del registreringer er gjort i sørvendte lier.

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Estetisk beplantning

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig