NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Sambucus nigrasvarthyll

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 5000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Svarthyll er pr. i dag kjent med ca. 168 forekomster (mørketall 3) i 13 fylker (alle kystfylker til og med NT), hver forekomst med anslagsvis 10 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 5000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. PVAs negative my-verdi er ikke i samsvar med artens dokumenterte økning de siste 50 år.

c Naturtypekolonisering

 • Skog og kratt, strandkratt.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Øvrige arter - Observert i Norge
Andre trofiske interaksjoner Øvrige arter - Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Svarthyll Sambucus nigra er en ca. 5 m høy busk som formerer seg med frø. De saftige fruktene spres med fugl, potensielt over ganske lange distanser (km). Den vokser ofte enkeltvis og danner sjelden kratt. Den kommer fra Mellom- og Sør-Europa med Kaukasus og Tyrkia, og Nord-Afrika. Busken har vært dyrket siden middelalderen, først som nytteplante (medisinsk bruk), senere også som prydplante og i noen grad som leplante. Svarthyll forekommer på ganske forskjellige voksesteder, men så godt som alltid i sterkt kulturpåvirket eller kulturbetinget mark: skog-, åker- og veikanter, på åpne jorder, overlatte enger og beitemark og annen grasmark, i gjengroingskratt, av og til i gjengroende kystlynghei, svært sjelden i sluttet skog. Den er ikke uvanlig i strandkanter og strandkratt eller inntil naust og uthus. Den kan også dukke opp i hugstfelt, i steinete terreng og på forbygninger, på fuktig mark innerst i sump og vannkant m.m. samt på avfallsplasser. Den opptrer vanligvis enkeltvis, men i åpent terreng kan hver busk bli svært storvokst og omfangsrik. Gunnerus (1776: 25, nr. 407) henviser til presten H. Strøm som sier at svarthyll vokser på Sunnmøre. Selv så Gunnerus den på Veøy i Romsdalen (MR Molde, uvisst om den var plantet eller forvillet) og i No Alstahaug, der den var plantet. Et belegg i Gunnerus-herbariet er uten lokalitet og dato, men eldre enn 1773. Det eldste daterte belegget av antatt forvillet svarthyll er fra Ak Frogn: Drøbak. Det er udatert, men skriver seg med stor sannsynlighet fra 1856 da M.N. Blytt botaniserte i Drøbak. Det nest eldste er fra 1864 Ho Osterøy: Hausviken. Disse nesten samtidige beleggene indikerer at svarthyll har begynt å gjøre seg gjeldende noenlunde samtidig i flere regioner. I dag er svarthyll etablert i kystrøk fra Oslofjorden til Trondheimsfjorden. Arten blomstrer midtsommers, og fruktene er modne først sensommers eller tidlig høst. I nord blir de ikke modne hvert år. Med de forventede klimaendringene, med lengre vekstsesonger, kan svarthyll få bedre vilkår lenger nord enn hittil og etablere seg på No Helgelandskysten, der det foreløpig er uvisst om den forekommer forvillet. (Den ble i 2010 samlet i blomst på avfallsplass i No Brønnøy. Flere belegg/artsopplysninger i Artskart fra Nord-Trøndelag og No Røst er fra hager.) Helt lokalt kan én stor busk fortrenge hjemlige arter, men den vurderes alt i alt å ha liten negativ virkning på hjemlige arter og naturtyper.

Først observert i Norge
MR Sunnmøre - -1800
Første observerte etablering i Norge
Ak Frogn: Drøbak - 1856
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa med Kaukasus og Tyrkia, Nord-Afrika.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Vurdert til "ukjent risiko" i Norsk svarteliste 2007.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
20 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1856 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  21 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  25 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  47 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  68 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  83 - Mørketall: 3

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  122 - Mørketall: 3

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  168 - Mørketall: 3

 8. Periode
  1981 - 2012
  Sted
  Data fra Artskart, modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  218 - Mørketall: 2
  Forekomstareal
  250000
  Utbredelsesområde
  688 - Mørketall: 1,5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Svarthyll Sambucus nigra har vært dyrket siden middelalderen, først som nytteplante (medisinsk bruk), senere også som prydplante og i noen grad som leplante. Gunnerus (1776: 25, nr. 407) henviser til presten H. Strøm som sier at svarthyll vokser på Sunnmøre. Selv så Gunnerus den på Veøy i Romsdalen (MR Molde, uvisst om den var plantet eller forvillet) og i No Alstahaug, der den var plantet. Et belegg i Gunnerus-herbariet er uten lokalitet og dato, men eldre enn 1773. Det eldste belegget av antatt forvillet svarthyll er fra Ak Frogn: Drøbak. Det er udatert, men skriver seg med stor sannsynlighet fra 1856 da M.N. Blytt botaniserte i Drøbak. Det nest eldste er fra 1864 Ho Osterøy: Hausviken. Disse nesten samtidige beleggene indikerer at svarthyll har begynt å gjøre seg gjeldende noenlunde samtidig i flere regioner. I dag er svarthyll etablert i kystrøk fra Oslofjorden til Trondheimsfjorden. Arten blomstrer midtsommers, og fruktene er modne først sensommers eller tidlig høst. I nord blir de ikke modne hvert år. Med de forventede klimaendringene, med lengre vekstsesonger, kan svarthyll få bedre vilkår lenger nord og etablere seg på No Helgelandskysten, der det foreløpig er uvisst om den forekommer forvillet. (Den ble i 2010 samlet i blomst på avfallsplass i No Brønnøy. Flere belegg/artsopplysninger i Artskart fra Nord-Trøndelag og No Røst er fra hager.)

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Gederaas, L., Salvesen, I. og Viken; Å. (red.) 2007. Norsk svarteliste 2007 - Økologiske risikovurderinger av fremmede arter 152
  • Gunnerus, J.E. 1766-76. Flora norvegica. I-II
Naturtyper
 • Kulturmarkseng

 • kunstmarkseng-kant

 • Fastmarksskogsmark

 • Skrotemark

 • Næringsutbyggingsområder

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Svarthyll forekommer på ganske forskjellige voksesteder, men så godt som alltid i sterkt kulturpåvirket eller kulturbetinget mark: skog-, åker- og veikanter, på åpne jorder, overlatte enger og beitemark og annen grasmark, i gjengroingskratt, av og til i gjengroende kystlynghei, svært sjelden i sluttet skog. Den er ikke uvanlig i strandkanter og strandkratt eller inntil naust og uthus. Den kan også dukke opp i hugstfelt, i steinete terreng og på forbygninger, på fuktig mark i innerst i sump og vannkant m.m. samt på avfallsplasser. Den opptrer vanligvis enkeltvis, men i åpent terreng kan hver busk bli svært storvokst; ca 5 m høy og meget omfangsrik.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig