NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Scleranthus annuus annuusugrasknavel

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

Ingen kvantitative data; norsk materiale er ikke revidert.

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon 200 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Ingen

Kriteriedokumentasjon

Ugrasknavel Scleranthus annuus subsp. annuus er en ettårig urt fra lengre sør i Europa og Middelhavsområdet. Den har frøreproduksjon. Den er trolig kommet inn med ulike transporter fra 1800-tallet til nå. Den er foreløpig ikke effektivt skilt ut i det norske herbariematerialet, og ingen litterære eller andre opplysninger kan brukes. Vi vet at vi har planten og at vi har hatt den i over 100 år, at den i hovedsak er knyttet til skrotemark i vid betydning, i låglandet og langs kysten til Trøndelag, og at den neppe er i markert framgang eller kan gjøre noen skade i norsk natur. Det er omtrent alt vi vet.

Først observert i Norge
Østlandet - 1850-1900
Første observerte etablering i Norge
Østlandet - 1850-1900
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa, Middelhavsområdet (S-Europa, N-Afrika, V-Asia).

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1900 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag

 2. Periode
  1981 - 2012
  Sted
  Data fra Artskart, modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  52 - Mørketall: 5
  Forekomstareal
  90000
  Utbredelsesområde
  192 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Ugrasknavel Scleranthus annuus subsp. annuus er foreløpig ikke effektivt skilt ut i det norske herbariematerialet, og ingen litterære eller andre opplysninger kan brukes. Vi vet at vi har en god del av planten, at vi har hatt den i over 100 år, at den i hovedsak er knyttet til skrotemark i vid betydning, i låglandet og langs kysten til Trøndelag, og at den neppe er i markert framgang.

Naturtyper
 • industriutbyggingsområde

 • serviceutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • gårdstun

 • vegkant

 • jernbane

 • havn

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år