NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Gypsophila muralismurslør

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3b,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 180
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Murslør er i perioden 2001-2010 funnet med 9 forekomster (mørketall 2) i 5 fylker, hver forekomst med anslagsvis 10 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 180 individer.

Forventet levetid konklusjon 15 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat

Kriteriedokumentasjon

Murslør Gypsophila muralis stammer fra Eurasia, i Europa nord til Sør-Skandinavia. Den kom først inn som mølleplante og ble funnet ved flere møller (og der mølleavfall ble brukt som hønsefôr) i perioden 1906-1937. Etter dette var arten borte som mølleplante og ble knapt funnet igjen i Norge før 1996. Etter den tid er den funnet relativt ofte, spesielt ved gartnerier og planteskoler, men også som byugras. Arten frøformerer seg år om annet og er trolig under etablering i Sørøst-Norge.

Arten er ettårig og liten, 5-15 cm. Den blomstrer og setter frø. Effektiv reproduksjon og dannelsen av lokale populasjoner er ikke dokumentert, men noe reproduksjon skjer trolig. Den er på nippet til å begynne å etablere seg mer fast i Norge. Den er kommet inn med korn ved møller, med gartnerivarer (jord, planter), og kanskje med ulike transporter. Den kan forventes å bli hyppigere, men trolig helt knyttet til skrotemark i vid betydning. Den gjør neppe noen økologisk skade.

Først observert i Norge
Te Skien: "Siloen" (Bøle, mølle) - 1906
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Vidt utbredt i Eurasia, i Europa spontan nord til Sør-Skandinavia.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1906 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Hordaland
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1941 - 1956
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Hordaland
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1996 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 5. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Vestfold
  • Telemark
  • Rogaland
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Murslør Gypsophila muralis kom først inn som mølleplante og ble funnet ved flere møller (og der mølleavfall ble brukt som hønsefôr) i perioden 1906-1937. Etter dette var arten borte som mølleplante og ble knapt funnet igjen i Norge før 1996. Etter den tid er den funnet relativt ofte, spesielt ved gartnerier og planteskoler, men også som byugras. Arten frøformerer seg år om annet og er trolig under etablering i Sørøst-Norge.

Naturtyper
 • industriutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • uregulert bebyggelse

 • vegkant

 • Massedeponier

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med kornprodukter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med garteri-/planteskolevarer

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år