NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cerastium tomentosumfiltarve

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4ab,3defh

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 3   I mindre enn 5% av forekomstarealet
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 3   Kan overføre genetisk materiale til stedegne arter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 47500
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Filtarve er pr. i dag kjent med 190 forekomster (mørketall 5) i alle fylker, hver forekomst med anslagsvis minst 50 individer (ramets). Dette gir et minimumsestimat på ca. 47.500 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning velges over PVAs my fordi my'en ikke har fanget opp den store økningen i antall forekomster de siste tiårene.

c Naturtypekolonisering

 • Grunnlent tørr mark i låglandet, svaberg, skrotemark-typer.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Observert i Norge

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Kystnær grus- og steinmark
  • NA Fastmarkssystemer: Nakent berg
  • NA Fastmarkssystemer: Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet

h Introgresjon

 • Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Filtarve Cerastium tomentosum inkluderer her også rapporter for den arten som er kalt sølvarve C. biebersteinii. De to er foreløpig ikke effektivt studert og skilt i norsk materiale. Filtarve og sølvarve er flerårige, mattedannende urter med sterk klonal vekst og også med rikelig blomstring og frøsetting. Frøene spres passivt, men frøspredning med tråkk (folk og dyr) synes å forklare mange forekomster. Artene er kommet inn som prydplanter. Dette er flerårige hagestauder fra Sør-Italia (tomentosum) og Krim (biebersteinii). De er meget hardføre og har vært dyrket siden 1800-tallet. De startet å ekspandere på tørrbakker og berg fra 1940-tallet, men ble først notert som et problem etter 1980 med 300 % økning i funnfrekvens fra 1980 til 2000. Artene har potensiale over store deler av landet, trolig nord/opp til og med deler av mellomboreal sone. De er kanskje bare i begynnelsen av sin ekspansjon i norsk natur.

Artene er meget invasive på svaberg og grunnlendt mark, særlig på kalkmark i boreonemoral sone, der de kan danne store matter og fortrenge likt og ulikt, dvs. både vanlige og sjeldne/sårbare arter. Særlig ekspansiv er filtarve på kalkøyene og kalk-halvøyene innerst i Oslofjorden, i naturtyper med særlig konsentrasjon av rødlistete karplanter. Dessuten har artene omfattende introgressiv hybridisering med storarve C. arvense.

Først observert i Norge
Te Porsgrunn: Brevik - 1897
Første observerte etablering i Norge
Te Porsgrunn: Brevik - 1897
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Italia, Sicilia (C. tomentosum); Krim (C. biebersteinii).

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1897 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Telemark
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  15 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  33 - Mørketall: 5

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  128 - Mørketall: 5

 7. Periode
  1980 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart, modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  164 - Mørketall: 5
  Forekomstareal
  200000

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  190 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Filtarve Cerastium tomentosum inkluderer her også rapporter for den arten som er kalt sølvarve C. biebersteinii. De to er foreløpig ikke effektivt studert og skilt i norsk materiale. Dette er en flerårig hagestaude fra Sør-Italia (tomentosum) og Krim (biebersteinii). Den er meget hardfør og har vært dyrket siden 1800-tallet. Den startet å ekspandere på tørrbakker og berg fra 1940-tallet, men ble først notert som et problem etter 1980 med 300 % økning i funnfrekvens fra 1961-1980 til 1981-2000. Arten har potensiale over store deler av landet, trolig nord/opp til og med deler av mellomboreal sone. Den er kanskje bare i begynnelsen av sin ekspansjon i norsk natur.

Naturtyper
 • Kulturmarkseng

 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • gårdstun

 • vegkant

 • jernbane

 • havn

 • sand-, grus- og steintipp

 • deponi for restavfall

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • Kystnær grus- og steinmark

 • kalkfattig knaus

 • intermediær knaus

 • kalkknaus

 • kalkfattig grunnlendt mark

 • grunnlendt lågurtmark

 • grunnlendt kalkmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år