NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Chenopodium polyspermumfrømelde

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 55000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Frømelde er pr. i dag kjent med 300 forekomster (mørketall 10) i 11 fylker, hver forekomst med (trolig) minst 20 individer. Dette gir et absolutt minimumsestimat på ca. 60.000 individer. Individtallet pr. år er trolig mye høyere, kanskje 500.000-1.000.000. Dette er et helt vanlig gateugras overalt sørpå, med tusenvis av individer å se på hver en kort gatetur i Oslo om sommeren.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning; PVAs my-verdi er for låg sett ut fra funnrapportene.

Kriteriedokumentasjon

Frømelde Chenopodium polyspermum er en ettårig art fra Europa, spontan nord til Sør-Skandinavia, og Vest- og Sentral-Asia. Den synes å ha kommet inn som by- og landbruksugras tidlig på 1800-tallet, med første funn i 1826. Siden har arten ekspandert jamt med 20-30 % økning i antall forekomster hvert tiår over 110 år, minst. Arten har stor og stabil forekomst på nedre Østlandet og langs kysten til Agder og med mer ujamn forekomst på Vestlandet og nord til ST Skaun (mølle). En angivelse fra Nordland i Artskart må bekreftes på belegg før den står til troende.

Frømelde er en ettårig urt med stor frøproduksjon (derav navnet). Fruktene har ingen spesiell tilpasning, men spres lett med folk, dyr og allslags transporter. Arten er trolig kommet med transporter fra Mellom- og Nord-Europa. Den har i dag omtrent nådd sitt antatt potensielle utbredelsesområde, men fortsatt med stort rom for fortetning.

Først observert i Norge
VA "Christiansands Stift" - 1826
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: flere steder - 1845
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Europa, spontan i hvert fall nord til Sør-Skandinavia, Vest- og Sentral-Asia.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1826 - 1850
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1851 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  40 - Mørketall: 5

 3. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  57 - Mørketall: 5

 4. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  71 - Mørketall: 5

 5. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  94 - Mørketall: 5

 6. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  137 - Mørketall: 10

 7. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  220 - Mørketall: 10

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  300 - Mørketall: 10

 9. Periode
  1981 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart, redigert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Nordland
  Antall forekomster
  275 - Mørketall: 10
  Forekomstareal
  67000
  Utbredelsesområde
  492 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Frømelde Chenopodium polyspermum synes å ha kommet inn som by- og landbruksugras tidlig på 1800-tallet, med første funn i 1826. Siden har arten ekspandert jamt med 20-30% økning eller mer i antall forekomster hvert tiår over 110 år, minst. Arten har stor og stabil forekomst på nedre Østlandet og langs kysten til Agder og med mer ujamn forekomst på Vestlandet og nord til ST Skaun (mølle). En angivelse fra Nordland i Artskart må bekreftes på belegg før den står til troende.

Naturtyper
 • fulldyrket åker og kunstmarkseng

 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Masseuttaksområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • åpen leirflommark

 • åpen sand-sedimentasjonsflommark

 • Fugleberg

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med ubarka rundtømmer

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med garteri-/planteskolevarer

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år