NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Buxus sempervirensbuksbom

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 40
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Buksbom er pr. i dag kjent med 7 forekomster (mørketall 3) i 5 fylker, hver forekomst med (trolig) 1-2 individer. Dette gir et estimat på ca. 40 individer.

Forventet levetid konklusjon 30 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

Kriteriedokumentasjon

Buksbom Buxus sempervirens er en relativt langlevd liten busk med frøformering. Arten stammer fra Mellom- og Sør-Europa og Middelhavsområdet. Den er kommet inn som hageplante og har vært dyrket som prydbusk i Norge i lang tid, kanskje siden 1700-tallet, men er først observert forvillet fra 1959. Alle forekomster i norsk natur synes å skyldes direkte frøspredning fra plantete forekomster. Arten er kuldefølsom og er bare funnet forvillet i kyststrøk fra Te Porsgrunn til SF Solund og Hyllestad, kanskje MR Kristiansund. Som dyrket er den vanlig også på Østlandet til nord for Oslo og ved Trondheimsfjorden, men i disse regionene ser klimaet ut til å hindre reproduksjon. Arten er trolig i starten av en ekspansjon i Norge - bortsett fra førstefunnet er de norske funnene fra 1989 og utover - men vil neppe utgjøre noen trussel mot norsk natur i overskuelig framtid.

Først observert i Norge
MR Kristiansund: Strømsnes - 1959
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Asia
 • Europa Sør

Sørlige Mellom-Europa og Middelhavsområdet (S-Europa, N-Afrika, V-Asia).

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1959 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Buksbom Buxus sempervirens har vært dyrket som prydbusk i Norge i lang tid, kanskje siden 1700-tallet, men er først observert forvillet fra 1959. Den er kuldefølsom og er bare funnet forvillet i kyststrøk fra Te Porsgrunn til SF Solund og Hyllestad, kanskje MR Kristiansund. Som dyrket er den vanlig også på Østlandet til nord for Oslo og ved Trondheimsfjorden, men i disse regionene ser klimaet ut til å hindre reproduksjon. Arten kan være i ekspansjon, men neppe i noe stort omfang.

Naturtyper
 • Kulturmarkseng

 • Transportutbyggingsområder

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år