NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Reseda luteabyreseda

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 320
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Byreseda er pr. i dag kjent med 8 forekomster (mørketall 2) i 6 fylker, hver forekomst med anslagsvis 20 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 320 individer.

Forventet levetid konklusjon 60 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag. PVAs estimat for "uendelig" levetid for denne arten er ikke i samsvar med den dokumenterte nedgangen de siste 50 (og forsåvidt 90) år.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Negativ
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  PVA og prosentvis beregning.

Kriteriedokumentasjon

Byreseda Reseda lutea har vært mer eller mindre stabil i Norge siden første halvdel av 1800-tallet, men med minskende funnfrekvens de siste 90 årene. Arten kom inn på en lang rekke ballastplasser i siste halvdel av 1800-tallet og fram til ca. 1910, deretter ved flere møller. Den har etablert stabile, langvarige populasjoner på Østlandet fra Østfold og Akershus sør til Vest-Agder, men populasjonene i andre landsdeler er trolig ikke stabile. I Sør-Trøndelag ble arten funnet fra slutten av 1800-tallet fram til 1973, men er ikke funnet siden. På Vestlandet er siste funn i 1933.

Arten er en kortlevd flerårig urt med frøreproduksjon. Frøene spres nokså passivt og bare over korte distanser, hvis de ikke får hjelp av transporter. Arten stammer fra Middelhavsområdet og er kommet inn med ballastjord og med korn ved møller. Den hadde et høgdepunkt i sin utbredelse og mengde rundt år 1900, men har de siste 90 årene vært i jamn, langsom tilbakegang. Flere forekomster har vært kjent siden ballast- eller korn-periodene, men ingen av dem synes å ha begynt noen seriøs ekspansjon. Arten gjør ingen økologisk skade og er dessuten på vei ut av norsk natur.

Først observert i Norge
Ak Oslo: "Natmandshaugen" - 1820-1850
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: "Natmandshaugen" - 1820-1850
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Asia
 • Europa Sør

Middelhavsområdet (S-Europa, N-Afrika, V-Asia).

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
3 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1820 - 1850
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1851 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  28 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  37 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  23 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  19 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  20 - Mørketall: 2

 7. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Troms
  Antall forekomster
  19 - Mørketall: 2

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Vestfold
  • Telemark
  • Troms
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Byreseda Reseda lutea har vært mer eller mindre stabil i Norge siden første halvdel av 1800-tallet, men med minskende funnfrekvens de siste 90 årene. Arten kom inn på en lang rekke ballastplasser i siste halvdel av 1800-tallet og fram til ca. 1910, deretter ved flere møller. Den har etablert stabile, langvarige populasjoner på Østlandet fra Østfold og Akershus sør til Vest-Agder, men populasjonene i andre landsdeler er trolig ikke stabile. I Sør-Trøndelag ble arten funnet fra slutten av 1800-tallet fram til 1973, men er ikke funnet siden. På Vestlandet er siste funn i 1933.

Naturtyper
 • industriutbyggingsområde

 • serviceutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • vegkant

 • havn

 • kalk-ur

 • grunnlendt kalkmark

 • fulldyrket åker og kunstmarkseng

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med kornprodukter

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år