NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Nasturtium officinaleengelskkarse

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3b,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 120
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Engelskkarse er pr. i dag kjent med 3 forekomster (mørketall 2) i 2 fylker, hver forekomst med anslagsvis 20 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 120 individer.

Forventet levetid konklusjon 20 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat

Kriteriedokumentasjon

Engelskkarse Nasturtium officinale (også som Rorippa nasturtium-aquaticum) stammer fra Mellom- og Sør-Europa og Vest-Asia. Den er kommet inn i Norge i to omganger. Første innførsel skjedde med ballast til MR Kristiansund i 1868-1869 og til Øf Fredrikstad: Kråkerøya i 1879, og førte ikke til noen etablering. Engelskkarse har lenge vært en populær salatplante utafor Norge (engelsk: "watercress") og er fra 1990-tallet også i økt bruk i Norge, med dyrkning i gartnerier. Arten har dukket opp som forvillet og relativt godt etablert flere steder fra 1993, spesielt rundt Grette gartneri i Bu Lier og ved Store Stokkavann i Ro Stavanger. Den synes å være under etablering i Norge.

Arten er ettårig med frøreproduksjon. Frøene spres med vatn og med fugler som holder til i våte naturtyper. Den aktuelle forekomsten skyldes innførsel som salatplante og i hovedsak spredninger fra gartnerier. Den etablerer seg på våte steder, særlig i grøfter og langs bekker. Arten er trolig i begynnelsen av en effektiv etablering i Norge. Den forventes ikke å gjøre synderlig skade i norsk natur.

Først observert i Norge
MR Kristiansund (Kirkelandet, ballastjord) - 1868
Første observerte etablering i Norge
Bu Lier: Grette (gartneri) - 1996
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa, Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1868 - 1879
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1993 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Buskerud
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 3. Periode
  2001 - 2010
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  • Rogaland
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Engelskkarse Nasturtium officinale (også som Rorippa nasturtium-aquaticum) er kommet inn i Norge i to omganger. Første innførsel skjedde med ballast til MR Kristiansund i 1868-1869 og til Øf Fredrikstad: Kråkerøya i 1879, og førte ikke til noen etablering. Engelskkarse har lenge vært en populær salatplante utafor Norge (engelsk: "watercress") og er fra 1990-tallet også i økt bruk i Norge, med dyrkning i gartnerier. Arten har dukket opp som forvillet og relativt godt etablert flere steder fra 1993, spesielt rundt Grette gartneri i Bu Lier og ved Store Stokkavann i Ro Stavanger. Den synes å være under etablering i Norge.

Naturtyper
 • deponi for organisk avfall

 • Skrotemark

 • serviceutbyggingsområde

 • åpen leirflommark

Vi har fortsatt vansker med å finne "grøfter" i NiN-systemet.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år