NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Lepidium latifoliumstrandkarse

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4ab,4f

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 4   I mer enn 5 % av forekomstarealet
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 7000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Strandkarse er pr. i dag kjent med 46 forekomster (mørketall 3) i 7 fylker (kystfylkene Øf-AA), hver forekomst med anslagsvis 50 individer. Dette gir et estimat på ca. 7000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 2,1
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  R-skript: lineær kurve.

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning for siste tiår. Den negative my-verdien fra PVA er ikke i samsvar med godt dokumentert økning.

c Naturtypekolonisering

 • Tangvoll, øvre grus- og steinstrand, strandeng.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Observert i Norge

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Sørlig strandeng

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fjæresonesystemer: Driftvoll
  • NA Fjæresonesystemer: Stein-, grus- og sandstrand
  • NA Fjæresonesystemer: Strandeng og strandsump

Kriteriedokumentasjon

Strandkarse Lepidium latifolium er en flerårig art som danner store kolonier ved vegetativ vekst. Den har effektiv frøreproduksjon, og frøene spres stort sett med havstrømmer. Arten stammer fra Sørøst-Europa, Nord-Afrika og Vest-Asia. Noen kilder angir den som indigen også i andre deler av Europa nord til Sør-Skandinavia. Den er en av de fremmedplantene der vi lettest kan følge innførsel og spredning. Den synes å ha hatt tre dokumenterte innførsler, med ballast til Ak Oslo i 1862; med korn til Øf Moss: Kanalen (mellom fastlandet og Jeløya) i 1920, og med korn til He Stange: Stange kornsilo i 2003. Den første og den siste innførselen førte ikke til noen ytterligere spredning. Hele dagens utbredelse, som omfatter hele Oslofjorden og noe nedover Agderkysten, synes å stamme fra den vellykkete innkomsten og etableringen i strandsonen i Moss fra 1920 (eller tidligere). Spredningen synes bare å ha skjedd i sjøen, med strømmer. Første dokumenterte spredning er i 1946 til Te Kragerø. Viktige spredninger senere, med første dokumentasjonsdato, er til Eløya i Øf Rygge 1969, Finnøya i AA Risør 1985, innover fjorden til Sauholmen i Ak Vestby i 1987, til Ak Nesodden og Asker (innafor Drøbaksundet) i 1998, over fjorden til Bu Hurum: Tofte og Mølen i 1999 og 2001, og inn til Ak Oslo i 2001. Arten nærmest eksploderte på 1980-tallet og er nå en trussel i strandsonen. Den danner store, tette bestander og fortrenger andre arter.

Arten er meget ekspansiv i fjøresonen og blir ofte dominerende. Den etablerte seg raskt der den kan overta dominansen og endre strukturen i tangvoller, grus- og steinstrender og strandenger. Den fortrenger de fleste andre, stedegne planter der, både vanlige og sjeldne/sårbare som disse naturtypene har et nokså stort innslag av, spesielt ved Oslofjorden og Skagerrakkysten der arten slår til. Den endrer hele strukturen i vegetasjonen fra et flerarts-system til et tilnærmet enarts-system, og der den slår til på strandeng overvokser den alt annet fordi den skaper et nytt og mer høgvokst sjikt.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Grønlia, "Ballastpladsen i Xania" - 1862
Første observerte etablering i Norge
Øf Moss: Kanalen - 1920
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Asia
 • Europa Sør

Sørøst-Europa, Nord-Afrika, Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1862 - 1862
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1920 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Telemark
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Telemark
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  21 - Mørketall: 2

 6. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  46 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Strandkarse Lepidium latifolium er en av de fremmedplantene der vi kan følge innførselen og spredningen lettest. Den synes å ha hatt tre dokumenterte innførsler, i Ak Oslo med ballast i 1862, uten noen videre spredning; kanskje med kornimport eller med ballast i Øf Moss: Kanalen (mellom fastlandet og Jeløya) i 1920, og i He Stange: Stange kornsilo i 2003, uten noen videre spredning. Hele dagens utbredelse, som omfatter hele Oslofjorden og noe nedover Agderkysten, synes å stamme fra den vellykkete innkomsten og etableringen i strandsonen i Moss fra 1920 (eller tidligere). Spredningen synes bare å ha skjedd i sjøen, med strømmer. Første dokumenterte spredning er i 1946 til Te Kragerø. Viktige spredninger senere, med første dokumentasjonsdato, er til Eløya i Øf Rygge 1969, Finnøya i AA Risør 1985, innover fjorden til Sauholmen i Ak Vestby i 1987, til Ak Nesodden og Asker (innafor Drøbaksundet) i 1998, over fjorden til Bu Hurum: Tofte og Mølen i 1999 og 2001, og inn til Ak Oslo i 2001. Arten nærmest eksploderte på 1980-tallet og er nå en trussel i strandsonen. Den danner store, tette bestander og fortrenger andre arter.

Naturtyper
 • industriutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • høgurt-driftvoll

 • lågurt-driftvoll

 • Stein-, grus- og sandstrand

 • øvre brakkvasseng

 • øvre salteng

 • midtre brakkvasseng

 • midtre salteng

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med kornprodukter

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år