NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Hesperis matronalisdagfiol

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 350000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Dagfiol er pr. i dag kjent med 468 forekomster (mørketall 15) i alle fylker unntatt Finnmark, hver forekomst med minimum 50 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 350.000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis fortetning. PVAs negative my-verdi er ikke i samsvar med observert og jamn økning de siste 50 år.

c Naturtypekolonisering

 • Diverse typer av skrotemark i vid betydning.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Dagfiol Hesperis matronalis stammer fra Sør- og Øst-Europa og Vest-Asia. Den har trolig kommet inn som hagestaude før midten av 1800-tallet. Blytt (1876) anser den slik og som forvillet noen få steder. Herbariedokumentasjonen tyder på at den kan ha forekommet noen steder i Ak Oslo før 1850 og med første forvilling på Bygdøy belagt fra 1855. Tidlig forvilling er også støttet av at arten hadde nådd et betydelig antall funnsteder før 1900 (38) og hele 12 fylker nord til og med Sør-Trøndelag. Etter den tid har arten økt med ca. 50 % forekomster hvert tiår fram til i dag, og med utvidelse av utbredelsesområdet til Troms. Det skjer fortsatt fortetning, men fortetningsraten går trolig nedover.

Arten er en relativt kortlevd, storvokst urt (1-1,5 m) med rikelig frøformering. Frøene spretter ut av fruktene, men bare svært korte distanser (dm), og sikrer lokal rekruttering. Spredning over større distanser skjer trolig med folk og transportmidler. Arten er kommet inn som hagestaude. Den begynte raskt å spre seg, trolig ved et stort antall enkeltspredninger ut fra hager. Den inntar i all hovedsak skrotemark i vid betydning, med veikanter på topp, og kan overta dominansen i forlatte enger og beitemark på noe baserik grunn. Arten opptrer i meget store mengder på veikanter, jernbanekanter, industritomter og annen skrotemark i vid betydning, og i gjengroende grasmark og eng. Den fortrenger stedegne planter, men dette er ikke naturtyper med stort innslag av sjeldne og truete planter. Den går også i kratt og skogkanter, men er lyskrevende og går ikke langt inn i skog. Den fører til fortrengning, men lite annet.

Først observert i Norge
Ak Oslo: flere steder - 1820-1850
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Bygdøy - 1855
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Sør

Sør- og Øst-Europa, Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1855 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  39 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  100 - Mørketall: 3

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  143 - Mørketall: 5

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  188 - Mørketall: 7

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  268 - Mørketall: 10

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  397 - Mørketall: 10

 7. Periode
  1980 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  397 - Mørketall: 20
  Forekomstareal
  250000
  Utbredelsesområde
  1108 - Mørketall: 5

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  468 - Mørketall: 15

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Dagfiol Hesperis matronalis er mest trolig kommet inn som hagestaude før midten av 1800-tallet. Blytt (1876) anser den slik og som forvillet noen få steder. Herbariedokumentasjonen tyder på at den kan ha forekommet noen steder i Ak Oslo før 1850 og med første forvilling på Bygdøy belagt fra 1855. Tidlig forvilling er også støttet av at arten hadde nådd et betydelig antall funnsteder før 1900 (38) og hele 12 fylker nord til og med Sør-Trøndelag. Etter den tid har arten økt med 20-50 % forekomster hvert tiår fram til i dag, og med utvidelse av utbredelsesområdet til Troms. Det skjer fortsatt fortetning, men fortetningsraten går trolig nedover.

Naturtyper
 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Masseuttaksområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • overflatedyrket kunstmarkseng

 • kunstmarkseng-kant

 • Kulturmarkseng

 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år