NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Diplotaxis muralismursennep

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 650
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Mursennep er pr. i dag kjent med 16 forekomster (mørketall 2) i 7 fylker, hver forekomst med anslagsvis 20 individer. Dette gir et minimumsestimat på ca. 650 individer.

Forventet levetid konklusjon 150 år
Grunnlag for forventet levetid

Sjøl om PVA gir forventet levetid over 1000 år, så rekner vi populasjonene som sårbare (og både PVAs my-verdi og prosent fortetning er negative).

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Negativ
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  PVA og prosentvis beregning

Kriteriedokumentasjon

Mursennep Diplotaxis muralis har hatt en litt komplisert og svært interessant innførsels- og utviklingshistorie i Norge. Arten er varmekrevende og mer eller mindre ved grensa for reproduserende populasjon i Sør-Norge. Den har likevel holdt seg godt i over 150 år (2-3-årig art), nesten sikkert ved hjelp av langvarig frøbank. Arten ble i startfasen innført utelukkende med ballast (fram til 1907) og var en av de mest hyppige plantene man fant på ballastplasser fra Østfold til Bergen. På en rekke av de spesifiserte plassene i Østfold, Oslo, Vestfold, Telemark og Aust- og Vest-Agder er den blitt gjenfunnet over lang tid, ofte helt opp til nåtid, men også med lange perioder uten funn da den enten kan ha vært helt oversett (lite trolig) eller levd som frøbank (mer trolig). Det er også en rekke senere funn på det vi nå vet er opplagte ballastplasser, men som aldri ble undersøkt botanisk i perioden fram til 1920, f.eks. i Øf Moss og i Te Porsgrunn og Bamble (Langesund). Etter ballastperioden gikk arten markert tilbake (1920-1960), men ble aldri helt borte. Det er noen ytterst få funn fra andre innførselskilder enn ballast - ved møller i Te Skien 1907 og ST Skaun 1924, 1931 og 1941, og på malm fra Lilleasia i Ho Kvam: Ålvik 1952 - men disse førte aldri til noe mer. Arten levde derfor et halvt kryptisk liv fram til 1960-årene da den brått ble mye mer hyppig (10-dobling av funn sammenliknet med forrige periode) og også ble funnet etablert på strand og tørrbakker et stykke vekk fra de klassiske ballastplassene (der den fortsatt fantes). Siden har det vært nokså jamn forekomst, og arten er stabil og trygg i Norge i seks kystfylker på Østlandet og Sørlandet (Øf, Ak, Vf, Te, AA, VA).

Mursennep er toårig med frøreproduksjon. Frøsettingen er god, og frøene spres passivt (lokalt). Arten er europeisk. Den er i hovedsak kommet inn som ballastplante for over 100 år siden og har holdt seg på ballastplassene. Noen få innførsler ved møller og malmlagre er blitt kortvarige. Arten har etablert seg på grunnlendt baserik mark og øverst på grove havstrender, men ekspanderer ikke og har ingen påviselig negativ økologisk effekt.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Grønlien og "Meyers bordtomt" i Bjørvika (ballast) - 1840-1860
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Grønlien og "Meyers bordtomt" i Bjørvika (ballast) - 1840-1860
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
2 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1840 - 1860
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1861 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  17 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  16 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  42 - Mørketall: 2

 7. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  27 - Mørketall: 2

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  16 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Mursennep Diplotaxis muralis har hatt en litt komplisert og svært interessant innførsels- og utviklingshistorie i Norge. Arten er varmekrevende og mer eller mindre ved grensa for reproduserende populasjon i Sør-Norge. Den har likevel holdt seg godt i over 150 år (2-3-årig art), nesten sikkert ved hjelp av langvarig frøbank. Arten ble i startfasen innført utelukkende med ballast (fram til 1907) og var en av de mest hyppige plantene man fant på ballastplasser, med registreringer fra Øf Halden (1 plass), Sarpsborg (1), Fredrikstad (minst 4), Ak Oslo (minst 4), Bu Røyken: Nærsnes (1, trolig eneste ballastplante kjent fra kommunen), Vf Horten (1), Sandefjord (1) og Larvik (1), Te Kragerø (minst 3), AA Grimstad (minst 1), Arendal (minst 1), Tvedestrand (1), Lillesand (2), VA Kristiansand (1), Mandal (minst 1), Farsund (1), Ro Haugesund (trolig 2), og Ho Bergen (1). På en rekke av de spesifiserte plassene i Østfold, Oslo, Vestfold, Telemark og Aust- og Vest-Agder er den blitt gjenfunnet over lang tid, ofte helt opp til nåtid, men også med lange perioder uten funn da den enten kan ha vært helt oversett (lite trolig) eller levd som frøbank (mer trolig). Det er også en rekke senere funn på det vi nå vet er opplagte ballastplasser, men som aldri ble undersøkt botanisk i perioden fram til 1920, f.eks. i Øf Moss og i Te Porsgrunn og Bamble (Langesund). Etter ballastperioden gikk arten markert tilbake (1920-1960), men ble aldri helt borte. Det er noen ytterst få funn fra andre innførselskilder enn ballast - ved møller i Te Skien 1907 og ST Skaun 1924, 1931 og 1941, og på malm fra Lilleasia i Ho Kvam: Ålvik 1952 - men disse førte aldri til noe mer. Arten levde derfor et halvt kryptisk liv fram til 1960-årene da den brått ble mye mer hyppig (10-dobling av funn sammenliknet med forrige periode) og også ble funnet etablert på strand og tørrbakker et stykke vekk fra de klassiske ballastplassene (der den fortsatt fantes). Siden har det vært nokså jamn forekomst, og arten er stabil og trygg i Norge i seks kystfylker på Østlandet og Sørlandet (Øf, Ak, Vf, Te, AA, VA).

Naturtyper
 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Masseuttaksområder

 • åpen grus- og steinmark

 • grunnlendt lågurtmark

 • grunnlendt kalkmark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med kornprodukter

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år