NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Arabis caucasicahageskrinneblom

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4a,3dh

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 3   Kan overføre genetisk materiale til stedegne arter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 24000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Hageskrinneblom er pr. i dag kjent med ca. 60 forekomster (mørketall 20) i 13 fylker, hver forekomst anslås med ca. 20 individer. Dette gir et estimat på ca. 24.000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning og PVA.

c Naturtypekolonisering

 • Bergvegg, bergknaus, grunnlende.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Hageskrinneblom Arabis caucasica er en flerårig urt med frøreproduksjon. Frøene spres passivt. Arten stammer fra fjellstrøk rundt Middelhavet, i Vest-Asia og Makaronesia. Den er innført som hagestaude, særlig steinbedplante. Den naturaliseres meget lett på grunnlende og i bergvegger. Første innførsler skjedde kanskje på slutten av 1800-tallet, og arten er funnet forvillet og etter hvert effektivt naturalisert fra 1912. Første funn er i Te Bamble: Langesund, men arten ble også tidlig funnet i Oslo-området fra 1918 - ett av kjerneområdene i dag - og i Sogn (SF Sogndal) fra 1918. Arten har hatt en jamn ekspansjon med omtrent fordobling av forekomstmengden hvert 20. år. Arten er ekspansiv på bergvegger, knauser og grunnlende på baserik grunn. Den fortrenger stedegne arter, både vanlige og mer sjeldne/sårbare, men bare i liten grad. Hageskrinneblom er meget nært beslektet med fjellskrinneblom Arabis alpina, så nært at enkelte forfattere fører dem til samme art. Det er sannsynlig at introgressiv hybridisering kan foregå, og dette er hovedbegrunnelsen for den høye risikokategorien. De to artene er normalt romlig atskilt - hageskrinneblom i låglandet og fjellskrinneblom i fjellet - men deres utbredelser møtes i fjelldalene og nordpå. Det er foreløpig ikke gjort noen undersøkelser av mulig hybridisering.

Først observert i Norge
Te Bamble: Langesund - 1912
Første observerte etablering i Norge
SF Sogndal: Amble - 1918
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Asia
 • Europa Sør

Fjell i Middelhavsområdet og Vest-Asia, fjell i Øst-Afrika, Macaronesia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1912 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 5

 3. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Troms
  Antall forekomster
  13 - Mørketall: 10

 4. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Troms
  Antall forekomster
  24 - Mørketall: 10

 5. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Troms
  Antall forekomster
  43 - Mørketall: 20

 6. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  60 - Mørketall: 20

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Hageskrinneblom Arabis caucasica er innført som hagestaude, kanskje på slutten av 1800-tallet, og funnet forvillet og etter hvert effektivt naturalisert fra 1912. Første funn er i Te Bamble: Langesund, men arten ble også tidlig funnet i Oslo-området fra 1918 - ett av kjerneområdene i dag - og i Sogn (SF Sogndal) fra 1918. Arten har hatt en jamn ekspansjon med omtrent fordobling av forekomstmengden hvert 20. år.

Naturtyper
 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • Kystnær grus- og steinmark

 • intermediær knaus

 • kalkknaus

 • moderat kalkfattig vegg

 • intermediærvegg

 • kalkrik vegg

 • kalkvegg

 • grunnlendt kalkmark

 • lågurtskog

 • lågurtkalkskog

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig