NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Alyssum alyssoidesgrådodre

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 3400
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Grådodre Alyssum alyssoides er pr. i dag kjent med ca. 17 forekomster (mørketall 2) i 3 fylker (Akershus/Oslo, Hedmark og Oppland), hver forekomst med (trolig) ca. 100 individer. Dette gir et individtall på ca. 3400.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: My: -0,033; Fortetning: ingen

c Naturtypekolonisering

 • Grunnlendt mark på baserikt substrat.

Kriteriedokumentasjon

Grådodre Alyssum alyssoides er en ettårig urt med seksuell frøformering. Arten kommer opprinnelig fra Europa og Kaukasus og har kommet inn til landet med gressfrø på 1850-tallet. Første angitte funn av grådodre Alyssum alyssoides er fra Oslo i 1857 hvor arten ble funnet på nysådd eng og opplagt var kommet inn med grasfrø. Funnene økte deretter på ganske tett i perioden fram til 1920, hvor den største spredningen - i form av at arten inntok nye fylker og kommuner - skjedde. Den ble også innført med korn til flere møller og andre kornanlegg, helt nord til Trøndelag. Etter 1920 synes importen ha stoppet helt opp, og arten gikk raskt tilbake til et nivå med mellom 10-20 lokaliteter i hele landet, nesten uten unntak begrenset til området fra indre Oslofjord nord til Mjøsa (i Akershus/Oslo, Hedmark og Oppland), Her har arten vært stabil, til dels på de eksakt samme stedene, fra før 1900 fram til i dag. Arten er naturalisert og har inntatt grunnlendt, tørr mark på kalkgrunn, en mer sjelden gang (og mest tidligere) har den også dukket opp som ugress i veikanter og langs jernbaner. Arten simulerer nå utbredelsen til en klimatisk og edafisk begrenset hjemlig tørrbakke-art. Arten er knyttet til sårbare naturtyper, men den har helt ubetydelig effekt på stedegne arter og naturtyper, gjør ingen skade, og er heller nå et attraktivt og verdifullt innslag i de naturtypene den opptrer.

Først observert i Norge
Ak Oslo: "Slotsbakken, indført ved græsfrø, såvidt vides, første gang fundet i Norge". - 1857
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: "Slotsbakken" - 1857
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Sør- og Mellom-Europa, Kaukasus.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1857 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  29 - Mørketall: 3

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  36 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Vestfold
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 3

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  Antall forekomster
  19 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  Antall forekomster
  20 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  Antall forekomster
  12 - Mørketall: 2

 7. Periode
  1981 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart, modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  Antall forekomster
  24 - Mørketall: 2
  Forekomstareal
  3500
  Utbredelsesområde
  44 - Mørketall: 1,5

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  Antall forekomster
  17 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Første angitte funn av grådodre Alyssum alyssoides er fra Oslo i 1857 hvor arten ble funnet på nysådd eng og opplagt var kommet inn med grasfrø. Funnene økte deretter på ganske tett fram til 1920, hvor den største spredningen - i form av at arten inntok nye fylker og kommuner - skjedde. Den ble også innført med korn til flere møller og andre kornanlegg, helt nord til Trøndelag. Etter 1920 synes importen ha stoppet helt opp, og arten gikk raskt tilbake til et nivå med mellom 10-20 lokaliteter i hele landet, nesten uten unntak begrenset til området fra indre Oslofjord nord til Mjøsa (i Akershus/Oslo, Hedmark og Oppland), Her har arten vært stabil, til dels på de eksakt samme stedene, fra før 1900 fram til i dag. Arten simulerer nå utbredelsen til en klimatisk og edafisk begrenset hjemlig tørrbakke-art. Arten er knyttet til sårbare naturtyper, men gjør ingen skade.

Naturtyper
 • grunnlendt kalkmark

 • kalkrik vegg

 • vegkant

 • jernbane

 • Kulturmarkseng

 • kunstmarkseng med moderat intensiv hevd

 • kunstmarkseng-kant

 • åpen grus- og steinmark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med kornprodukter

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med frø, kongler osv

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med tog

  (Pågående)