NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Symphytum ×uplandicummellomvalurt

Svartelistet

Høy risiko   HI:4ab,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 17500
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Mellomvalurt er pr. i dag kjent med 195 forekomster (mørketall 3) i 16 fylker, hver forekomst med minimum 30 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 17.500 individer. Anslaget er trolig for lågt; arten har nok heller flere titusener av individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat - høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  PVA og prosentvis beregning, avrundet til 50%.

c Naturtypekolonisering

 • Skrotemark i vid betydning; gjengroende kulturmark.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Mellomvalurt Symphytum ×uplandicum er en flerårig urt (staude) som kan bli opptil 2 m høy. Den er dannet i kultur ved å krysse fôrvalurt S. asperum og valurt S. officinale; hybridarten kan formere seg med frø og krysse tilbake med foreldrene. Begge foreldrene er imidlertid også fremmedarter, slik at kriteriet med introgresjon med stedegne arter ikke gjelder. Mellomvalurt er blitt importert som produksjonsplante, for bruk som husdyrfôr og trolig for grønngjødsling. Den ble først registrert som forvillet i 1873 i Oslo, men spredningen ser ut til å ha vært størst de siste 30 årene, etter at bruken av den i jordbruket stort sett er over. Den vokser så godt som alltid i sterkt kulturpåvirket eller kulturbetinget vegetasjon. Den er ikke uvanlig i kanten av gamle enger og gressmark, i innmark som ikke er i hevd (gjenstående), i kantsoner og skogkanter i kulturlandskapet. Den vokser dessuten i ulike typer skrotemark: langs veier og jernbane, åkerkant, i tørr eng og fuktig jorde, som ugress i hage og på avfallsplasser (utkastet). Den er nå etablert nord til Nordland og med mange funn og kanskje pågående etablering i Troms (37 funn der etter 2000). Mellomvalurt kan danne store, tette bestander. I og med at den oftest vokser i kantsoner og på skrotemark, gjør den forholdsvis liten skade på hjemlige arter og naturtyper, men den har en viss fortrengningseffekt, spesielt i gjengroing av tidligere kulturmark (enger).

Først observert i Norge
Ak Oslo: Oslo - 1873
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Oslo - 1873
Naturlig opprinnelse

Kulturhybrid-art mellom fôrvalurt Symphytum asperum og valurt S. officinale.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1873 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  32 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  55 - Mørketall: 3

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  121 - Mørketall: 3

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  195 - Mørketall: 3

 8. Periode
  1981 - 2012
  Sted
  Data fra Artskart, modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  118 - Mørketall: 3
  Forekomstareal
  260000
  Utbredelsesområde
  396 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Mellomvalurt Symphytum xuplandicum er blitt importert som produksjonsplante til bruk som husdyrfôr, trolig også for grønngjødsling. Den er enten gjenstående eller forvillet fra dyrkning, evt. kastet ut. Den ble først funnet i Ak Oslo i 1873, men med nokså få funn før 1940-tallet. Det har vært særlig mange funn av den de siste 30 årene, noe som tyder på at den er i spredning etter at bruken av den i jordbruket ser ut til å være over. Den er nå etablert nord til Nordland og med mange funn og kanskje pågående etablering i Troms (37 funn der etter 2000).

Naturtyper
 • Skrotemark

 • kunstmarkseng-kant

 • Kulturmarkseng

 • Næringsutbyggingsområder

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Mellomvalurt vokser så godt som alltid i sterkt kulturpåvirket eller kulturbetinget vegetasjon. Den er ikke uvanlig i kanten av gamle enger og gressmark, i innmark som ikke er i hevd og i kantsoner og skogkanter i kulturlandskapet. Herbarieetiketter viser at den bl.a. er funnet ved vei og jernbane, åkerkant, tørr eng, fuktig jorde, som gjenstående etter dyrking, som ugress i hage og på avfallsplasser.

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Produksjonsart

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra jordbruk

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år