NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Symphytum asperumfôrvalurt

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 5340
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Fôrvalurt er pr. i dag kjent med 178 forekomster (mørketall 3) i alle fylker, hver forekomst med minimum 10 individer i snitt. Dette gir et minimumsestimat på ca. 5340 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning.

Kriteriedokumentasjon

Fôrvalurt Symphytum asperum er en opptil 2 m høy, flerårig urt (staude) som formerer seg med frø. Delfruktene kan spres med pattedyr over midlere distanser. Arten kommer fra Kaukasus og Iran. Den ble importert på 1800-tallet for produksjon av husdyrfôr, en bruk som ser ut til å ha avtatt eller opphørt i dag. Den er også mye brukt som prydplante i hager. Det eldste funnet som indikerer forvillete planter er fra 1865 fra Oslo: Tuengen. Fôrvalurt vokser så godt som alltid på sterkt kulturpåvirket eller kulturbetinget mark: som gjenstående eller forvillet i gamle enger og gressmark og kantsoner ved gårder eller bebyggelse, i åkerkanter, veikanter og ulike typer skrotemark, som på fyllinger og avfallsplasser (kastet ut fra hager). Frem til 1980 var fôrvalurt forholdsvis uvanlig, med mindre enn ett funn pr. år. De siste 30 årene har antall forekomster økt betydelig. Den er registrert i alle fylker, og kan forventes å bli vanligere med årene. Den har nådd sitt potensielle utbredelseområde (polygon), men kan forventes å bli vanligere ved fortetning i fremtiden. Fôrvalurt kan danne store, tette bestander, men i og med at den stort sett vokser i kantsoner og på skrotemark og sjelden går inn i definerte naturtyper, gjør den ingen nevneverdig skade på hjemlige arter og naturtyper.

Først observert i Norge
Os Oslo: Tuengen - 1865
Første observerte etablering i Norge
Os Oslo: Tuengen - 1865
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Sør

Kaukasus og Iran

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1865 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  20 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  31 - Mørketall: 3

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Troms
  Antall forekomster
  93 - Mørketall: 3

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  178 - Mørketall: 3

 8. Periode
  1981 - 2012
  Sted
  Data fra Artskart, modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  188 - Mørketall: 3
  Forekomstareal
  300000
  Utbredelsesområde
  580 - Mørketall: 1,5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Fôrvalurt Symphytum asperum ble innført på 1800-tallet som produksjonsplante (husdyrfôr). Frem til 1980 var den forholdsvis uvanlig, med mindre enn ett nyfunn pr. år. De siste 30 årene har antall forekomster økt betydelig, dels som gjenstående eller forvillet fra dyrking, men i stor grad fordi den er mye dyrket som prydplante i hager og ofte kastes ut når den blir for omfangsrik. Den er registrert i alle fylker (Fi Vardø 2006, ikke samlet). Den har nådd sitt potensielle utbredelseområde (polygon), men kan forventes å bli vanligere ved fortetning i fremtiden.

Naturtyper
 • kunstmarkseng-kant

 • Skrotemark

 • Næringsutbyggingsområder

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Fôrvalurt vokser nesten utelukkende på sterkt kulturpåvirket eller kulturbetinget mark: i gamle enger, gressmark og kantsoner i bebyggelse, åkerkanter (gjenstående fra dyrking), veikanter og på ulike typer skrotemark, som på fyllinger og avfallsplasser (utkastet fra hager).

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Produksjonsart

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år