NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Echium vulgareormehode

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 37000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Ormehode er pr. i dag kjent med 367 forekomster (Artskart; mørketall 5) i 13 fylker, hver forekomst med anslagsvis 20 individer. Dette gir et estimat på ca. 37.000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning (siste tiår utelatt pga. manglende rapporteringer); PVAs my-verdi (-0,009) er for låg ettersom arten fortsatt har positiv prosentfortetning.

c Naturtypekolonisering

 • Grunnlendt kalkmark.

Kriteriedokumentasjon

Ormehode Echium vulgare angis hos Lid & Lid (2005) å være kommet til landet med ballast fra 1870-åra. Imidlertid finnes det herbariebelegg fra Vækerø i Ak Oslo fra 1820 og flere belegg som må være fra før 1850, i alt fra minst 11 lokaliteter, hvorav den ene godt utafor tettsteder (Vf Nøtterøy: Østbolærne). Blytt (1874) omtaler arten som indigen (hjemlig) ved Oslofjorden ettersom han spesifikt angir at den er innført andre steder i landet. Arten har hatt en langsom ekspansjon fram til 1960-tallet, med litt økning fra 1941-1960 til 1961-1980 og deretter omtrent stabil. Den synes å ha fylt sitt potensielle areal i Norge som omfatter Østlandet et stykke opp i dalene, kysten sør til Rogaland, og Ladehammeren i Trondheim, der arten har overlevd i 70 år. Funn fra andre deler av landet, inkludert Hordaland (hvor det er mange funn fra), har vært ustabile.

Ormehode er toårig med stor frøproduksjon. Fruktene (smånøtter) spres med dyr og folk. Arten er kanskje fra først av kommet inn med ballast dumpet i sjøen, senere på land. Den er også innført ved møller og kommet inn med diffuse transporter (den er vanlig lengre sør i Skandinavia). Arten forekommer på ulike typer skrotemark i vid betydning ("konstruert fastmark" i NIN-systemet), særlig på tørr, åpen, noe baserik grunn. Den er litt invasiv på grunnlendt kalkmark, men fortrenger neppe noen andre arter i betydelig grad.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Vækkerø - 1820
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo, Bærum og Asker - 1820-1840
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Asia
 • Europa Sør

Trolig fra Middelhavsområdet (S-Europa, N-Afrika, V-Asia).

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
2 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1820 - 1850
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1851 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  51 - Mørketall: 3

 3. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  82 - Mørketall: 5

 4. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Troms
  Antall forekomster
  78 - Mørketall: 5

 5. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  76 - Mørketall: 8

 6. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  103 - Mørketall: 10

 7. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  108 - Mørketall: 10

 8. Periode
  1981 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  367 - Mørketall: 5
  Forekomstareal
  130000
  Utbredelsesområde
  940 - Mørketall: 2

 9. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  50 - Mørketall: 20

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Ormehode Echium vulgare angis hos Lid & Lid (2005) å være kommet til landet med ballast fra 1870-åra. Imidlertid finnes det herbariebelegg fra Vækerø i Ak Oslo fra 1820 og flere belegg som må være fra før 1850, i alt fra minst 11 lokaliteter, hvorav den ene godt utafor tettsteder (Vf Nøtterøy: Østbolærne). Blytt (1874) omtaler arten som indigen (hjemlig) ved Oslofjorden ettersom han spesifikt angir at den er innført andre steder i landet. Arten har hatt en langsom ekspansjon fram til 1960-tallet, med litt økning fra 1941-1960 til 1961-1980 og deretter omtrent stabil. Den synes å ha fylt sitt potensielle areal i Norge som omfatter Østlandet et stykke opp i dalene, kysten sør til Rogaland, og Ladehammeren i Trondheim, der arten har overlevd i 70 år. Funn fra andre deler av landet, inkludert Hordaland (hvor det er mange funn fra), har vært ustabile.

Naturtyper
 • Kulturmarkseng

 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Masseuttaksområder

 • Massedeponier

 • naken grus- og steinmark

 • åpen grus- og steinmark

 • grunnlendt lågurtmark

 • grunnlendt kalkmark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år