NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Brunnera macrophyllaforglemmegeisøster

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 280
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Forglemmegeisøster er pr. i dag kjent med 7 forekomster (mørketall 2) i 5 fylker, hver forekomst med (trolig) ca. 20 individer. Dette gir et estimat på ca. 280 individer.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat

Kriteriedokumentasjon

Forglemmegeisøster Brunnera macrophylla er en flerårig hagestaude fra Kaukasus med frøformering og klonal vekst med underjordsstengler. Arten er innført som hageplante, vesentlig de siste 50 år. Den er blitt nokså populær og sprer seg nå ut fra hager, men ikke dramatisk. Første funnet er fra VA Kristiansand i 1965, og inntil 2010 er den bare funnet sju steder i fem fylker. Arten vil trolig ha en langsom, lineær fortetningsrate. Arten dyrkes ikke ofte nok til å forvilles hyppig, og presset på norsk natur er dermed ikke stort. Dessuten har den liten økologisk virkning der den opptrer. Den er ikke forventet å bli noe problem de neste 50 år.

Først observert i Norge
VA Kristiansand: Østre Strandgate 8 - 1965
Første observerte etablering i Norge
VA Kristiansand: Eg - 1971
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Sør

Kaukasus.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1965 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 3. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Forglemmegeisøster Brunnera macrophylla er en hagestaude fra Kaukasus. Arten er blitt nokså populær og sprer seg nå ut fra hager, men ikke dramatisk. Første funnet er fra VA Kristiansand i 1965, og inntil 2010 er den bare funnet sju steder i fem fylker. Arten vil trolig ha en langsom, lineær fortetningsrate.

Naturtyper
 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • lågurtskog

  • Edellauvtrær
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år