NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Amsinckia micranthagullurt

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 10000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Estimatet for individtall er vill gjetning og også lite interessant. Arten er pr. i dag kjent med 8 forekomster (mørketall 10) i 3 fylker. Noen av forekomstene er som åkerugras der arten fyller hele åkrer enkelte år, og må bekjempes kjemisk, mens den er borte andre år. En enkelt åker inneholder fint 1000-10.000 individer. Variasjonen mellom år er betydelig, og populasjonen fluktuerer fra sted til sted.

Forventet levetid konklusjon 30 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

c Naturtypekolonisering

 • Korn- og grønnsakåkrer.

Kriteriedokumentasjon

Gullurt Amsinckia micrantha er en ettårig ugrasart og er den eneste arten i denne slekta som så langt har greidd å etablere seg i Norge. Arten kommer opprinnelig fra vestlige Nord-Amerika og kom til landet som blindpassasjer. Den dukket ikke opp før i 1969 på Blindern i Ak Oslo, og første etablering kom i Vf Larvik først i 1993. I de senere årene har den også delvis etablert seg i Øf Eidsberg og Op Søndre Land, og arten kan ha et stort potensiale som framtidig åkerugras på Østlandet. Vi finner gullurt forvillet på skrotemark og i grøntområder, idrettsanlegg og særlig i åker og kunstmarkseng. Den kommer neppe til å gjøre særlig skade på stedegne vegetasjonstyper, men ser ut til å opptre som rent ugras.

Gullurt har effektiv frøformering, men ingen spesiell tilpasning til spredning. Den spres trolig med landbruksprodukter og landbruksmaskiner, kanskje også med såfrø. Den var en kort periode i ekstremt sterk ekspansjon som åkerugras i Vestfold, fra ingenting til å bli et bekjempelsesobjekt på under 10 år, men det har ikke vært observasjoner som har fulgt opp prosessen. Videre utvikling i Østfold og Oppland er det for tidlig til å si noe om.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Blindern - 1969
Første observerte etablering i Norge
Vf Larvik: Donavall - 1993
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Vestlige Nord-Amerika (Stillehavsstatene).

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1969 - 1989
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1993 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Vestfold
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 10

 3. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oppland
  • Vestfold
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 10

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Gullurt Amsinckia micrantha er den eneste arten av slekta som har greidd å etablere seg i Norge. Den dukket opp sent, først i Ak Oslo der den har hatt noen semi-stabile forekomster på Blindern (observert 1969), Brattlikollen (1989) og Tøyen (1996), deretter i Vf Larvik hvor den har hatt en sterk spredning som åkerugras fra 1993. I de senere årene har den også mer eller mindre etablert seg i Øf Eidsberg fra 2002 og i Op Søndre Land fra 2000. Arten synes å ha et stort potensiale som framtidig åkerugras på Østlandet.

Naturtyper
 • Skrotemark

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • fulldyrket åker og kunstmarkseng

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)