NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Tanacetum partheniummatrem

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1400
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Matrem er pr. i dag kjent med ca. 70 forekomster (mørketall 2) i 15 fylker, hver forekomst med anslagsvis 10 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 1400 individer.

Forventet levetid konklusjon 200 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag. PVA tar ikke hensyn til at alle eller nesten alle forekomster har vært og er impermanente.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg - moderat
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning, avrundet til 25%. PVAs negative my-verdi er ikke i samsvar med artens dokumenterte økning de siste 50 år.

Kriteriedokumentasjon

Matrem Tanacetum parthenium er en flerårig urt (staude) som i Norge ofte opptrer som ett- eller toårig (generasjonstid 2 år brukt under artsinformasjon). Den formeres med frø. Den kommer fra Sørøst-Europa og Vest-Asia. Arten har i lang tid blitt brukt som medisinplante, men de første funnene fra 1832 Vf Larvik og omtrent like gamle opplysninger fra Oslo skyldes innkomst med ballast. Som medisinplante og prydplante (er handelsvare) er matrem blitt dyrket i småhager og på kirkegårder, hvorfra den har forvillet seg og blitt kastet ut. I dag opptrer den nesten alltid i gressmark (plener, grøntanlegg), ved hustufter og kirkegårder og på skrotemark av ulike slag: avfallsplasser, fyllmasser, og på fortau i bystrøk og veikanter. Arten er vanligst på nedre deler av Østlandet og langs kysten til Rogaland, med særlig mange funn i byene på Agderkysten. Lenger nord er det færre, spredte funn til og med Troms. Arten kommer nok til å bli vanligere i fremtiden, men det er intet som tyder på at den etablerer seg i noen naturtyper eller har noen som helst økologisk skadevirkning.

Først observert i Norge
Vf Larvik: Larvik - 1832
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Maridalen - 1875
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Sør

Sørøst-Europa (Balkan) og Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
2 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1832 - 1850
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1851 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  24 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  15 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  22 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  27 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  43 - Mørketall: 2

 7. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  63 - Mørketall: 2

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  35 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Matrem Tanacetum parthenium er en gammel medisinplante som kan ha lang historie i Norge. Det er imidlertid tvilsomt om noen av dagens forekomster stammer fra før 1800. Det første daterte funnet er fra 1832 i Vf Larvik. Noen få lokaliteter er kjent før 1860. De eldste funnene skriver seg fra ballastplasser; senere er den mest spredt fra dyrkning i hager. Fra 1880 økte antall funn gradvis. Arten er hyppigst i lavlandet på Østlandet og i kystområder til Rogaland, men er etter hvert registrert i alle fylker t.o.m. Troms. Matrem er fremdeles i langsom spredning (et visst mørketall er sannsynlig).

Naturtyper
 • Skrotemark

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • Næringsutbyggingsområder

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Massedeponier

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med masse

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig