NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Senecio ovatusglisnesvineblom

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 150
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Vi bare gjetter på at de tre forekomstene er intakte og at hver av dem kanskje har 50 skudd/ramets.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

Kriteriedokumentasjon

Glisnesvineblom Senecio ovatus (nemorensis) er en flerårig, opptil 2 m høy urt som formerer seg med frø og har sterk klonal vekst med jordstengler. Den kan danne større bestander. Glisnesvineblom hører til et artskompleks, S. nemorensis-komplekset, som er eurasiatisk med flere raser, mens S. ovatus er mellom- og søreuropeisk. Den vokser bl.a. i høgereliggende (montane) områder i Mellom-Europa. Historien til denne arten i Norge består av tre tidsmessig og geografisk vidt skilte innførsler og etableringer: Første funn fra 1948 i AA Grimstad er ved en leir brukt av okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig. Her er arten polemokor (spredt ved krigshandlinger), og her står den trolig fortsatt. Etablering nr. 2, kjent fra 1999, er ved en parkeringsplass i MR Rauma, der det har vært mange besøk av utenlandske (bl.a. mellomeuropeiske) turister, særlig basehoppere i Trollveggen. Frukter av arten kan ha fulgt med turistenes utstyr og kjøretøyer. Også her står arten trolig fortsatt. Bakgrunnen for funnet i Fi Alta er ukjent, men kan også tenkes å ha sammenheng med turisttrafikk. Glisnesvineblom er funnet på skrotemark (AA Grimstad ved militærleir, MR Rauma parkeringsplass og krattkant, Fi Alta grustak), men på den lokaliteten der den har vært lengst, er den også funnet "rikelig i tett skog". I Mellom-Europas høyereliggende områder vokser arten i fuktig, humusholdig og næringsrik jord i skog med høystaudepreg. Den kan med tiden komme til å spre seg til lignende naturtyper i Norge. Plantene fra Grimstad og Rauma er kontrollert og hører til S. ovatus, mens de i Fi Alta er ikke kontrollert og kan høre til den nært beslektete S. nemorensis s. str. fra Sibir. Selv om arten lokalt kan danne små bestander, er det små utsikter til at den blir noe økologisk problem i norsk natur.

Først observert i Norge
AA Grimstad: Marivolden - 1948
Første observerte etablering i Norge
AA Grimstad: Marivolden - 1948
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa; den nært beslektete Senecio nemorensis også i store deler av Nord-Asia.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1948 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1961 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Aust-Agder
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 3. Periode
  2001 - 2010
  Fylkesforekomst
  • Aust-Agder
  • Møre og Romsdal
  • Finnmark
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Historien til glisnesvineblom Senecio ovatus i Norge består av tre tidsmessig og geografisk vidt skilte innførsler og etableringer: Første funn fra 1948 AA Grimstad er ved en leir brukt av okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig. Her er arten polemokor (spredt ved krigshandlinger) og er dokumentert fram til 2000-tallet, trolig også intakt i dag. Etablering nr. 2, kjent fra 1999, er ved en parkeringsplass i MR Rauma, der det har vært mange besøk av utenlandske (bl.a. mellomeuropeiske) turister, særlig basehoppere i Trollveggen. Frukter av arten, som finnes i høyereliggende områder i Mellom-Europa, kan ha fulgt med turistenes utstyr og kjøretøyer. Også denne forekomsten er dokumentert godt inn på 2000-tallet og er trolig intakt. Bakgrunnen for funnet i Fi Alta i 2020 er ukjent, men kan også tenkes å ha sammenheng med turisttrafikk. Plantene fra Grimstad og Rauma er kontrollert og hører til S. ovatus, mens de i Fi Alta er ikke kontrollert og kan høre til den nært beslektet S. nemorensis s. str. fra Sibir.

Naturtyper
 • Skrotemark

 • Fastmarksskogsmark

 • vegkant

 • grustak

Arten er funnet på skrotemark (AA Grimstad ved militærleir, MR Rauma parkeringsplass og kratt kant, Fi Alta grustak), men på den lokaliteten der den har vært lengst, er den også funnet "rikelig i tett skog". I Mellom-Europas høyereliggende områder vokser arten i fuktig, humusholdig og næringsrik jord i skog med høystaudepreg. Den kan med tiden komme til å spre seg til lignende naturtyper i Norge.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med ferie- og fritidsutstyr

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år