NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Helianthus rigiduspræriesolsikke

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 360
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Præriesolsikke er pr. i dag kjent med 6 forekomster (mørketall 2) i 3 fylker (Øf, Bu, Vf), hver forekomst med anslagsvis 20 individer (ramets). Dette gir et estimat på 240 individer.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat

Kriteriedokumentasjon

Materialet av flerårige solsikker i norske herbarier er ikke revidert. Det er trolig en rekke feilbestemmelser, ikke minst mellom de tre mest stabile artene: præriesolsikke Helianthus rigidus, jordskokk H. tuberosus og deres hybrid strisolsikke H. xlaetiflorus. Bygd på de foreliggende bestemmelsene har vi følgende mønster: Præriesolsikke Helianthus rigidus fra prærieregionen i Nord-Amerika er kommet inn med amerikansk korn ved møller og som prydplante. Det første funnet er fra Kambo mølle i Øf Moss i 1929, det neste som trolig hageflyktning ved Sundene i Vf Tjøme i 1946, og deretter med spredte funn fram til i dag, de i den aller siste tida oftest på deponier for organisk avfall. Arten har noenlunde etablert forekomst i Østfold og Buskerud, kanskje i Vestfold. Arten synes å frøreprodusere og være i noe spredning, men er litt dårlig tilpasset klimatisk til norske forhold. Den stammer fra områder med tørr, kald vinter og fuktigere, varm sommer. Vinterforholdene i Norge er trolig ikke gunstige. Likevel synes arten, som dyrkes en god del som prydplante, å være i langsom, men jamn ekspansjon og med trolig etablering i Buskerud og Vestfold. Den kan forventes å fortsette å øke.

Arten er langlevd flerårig med rotknoller og kan danne store kloner. Den er storvokst, ofte 2 m, og danner tette bevoksninger. Den har frøformering, men formeringen er kanskje dårlig i Norge. Den er kommet inn som hageplante, men også med korn og kanskje med grasfrø. Den er bare etablert på skrotemark i vid betydning, er ikke særlig ekspansiv, og gjør ikke noen påviselig skade.

Først observert i Norge
Øf Moss: ved Kambo mølle - 1929
Første observerte etablering i Norge
Øf Sarpsborg: Sarpsborg, "naturalisert på villmark, nærmest natureng, i utkanten av byen" - 1968
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Prærieregionen i Nord-Amerika.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1929 - 1929
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1946 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Vestfold
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 5. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Buskerud
  • Vestfold
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1980 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Buskerud
  • Vestfold
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 2
  Forekomstareal
  2500
  Utbredelsesområde
  28 - Mørketall: 1,5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Materialet av flerårige solsikker i norske herbarier er ikke revidert. Det er trolig en rekke feilbestemmelser, ikke minst mellom de tre mest stabile artene: præriesolsikke Helianthus rigidus, jordskokk H. tuberosus og deres hybrid strisolsikke H. xlaetiflorus. Bygd på de foreliggende bestemmelsene har vi følgende mønster: Præriesolsikke Helianthus rigidus er kommet inn med amerikansk korn ved møller og som prydplante. Det første funnet er fra Kambo mølle i Øf Moss i 1929, det neste som trolig hageflyktning ved Sundene i Vf Tjøme i 1946, og deretter med spredte funn fram til i dag, de i den aller siste tida oftest på deponier for organisk avfall. Arten har noenlunde etablert forekomst i Østfold og Buskerud, kanskje i Vestfold.

Naturtyper
 • Kulturmarkseng

 • industriutbyggingsområde

 • serviceutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Massedeponier

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med kornprodukter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år