NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Galinsoga quadriradiatanesleskjellfrø

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 25000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Nesleskjellfrø er pr. i dag kjent med 165 forekomster (mørketall 3) i 9 fylker, hver forekomst med minimum 50 individer i snitt. Dette gir et estimat på bortimot 25.000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis anslag. PVAs negative my-verdi er ikke forenlig med dokumentert økning de siste 50 år.

c Naturtypekolonisering

 • Bare ulike typer skrotemark i vid betydning.

Kriteriedokumentasjon

Nesleskjellfrø Galinsoga quadriradiata kommer fra Mellom- og Sør-Amerika. Den ble funnet én eneste gang på en ballastplass, i Filipstadbukta i Ak Oslo i 1882, men denne innførselen synes ikke ha ført til noe. Det neste funnet ble gjort ved Sundelins gartneri på Tøyen (vegg i vegg med Botanisk hage) i 1926, og fra den tida synes arten å ha begynt å spre seg i Oslo. Utgangspunktet kan godt være dyrkning i Botanisk hage. De to første funnene utafor Oslo ble gjort i Vf Horten i grasplen i 1944 og i VA Kristiansand i grasplen og på omrotet mark i 1946. Deretter startet spredningen over nedre Østlandet og Sørlandet vest til Rogaland, trolig med utgangspunkt i innførsel med såfrø og gartnerivarer. I 1980 var arten etablert i det utbredelsesområdet den har i dag; de siste 30 årene har det ikke skjedd stort. Arten har hatt en fase på nesten 50 år hvor ekspansjonen har vært på 50-100 % eller mer pr tiår.

Arten er et ettårig ugras med meget stor frøformering. Fruktene er klebrige og henger fast ved folk, dyr og transportmidler. Arten er trolig kommet inn hovedsakelig med gartnerivarer (planter, jord, redskaper). Den er solid etablert på nedre Østlandet og langs kysten til Rogaland, men har ikke ekspandert videre etter ca. 1980. Den har nå en stor, stabil populasjon i Norge. Den er totalt knyttet til ulike typer skrotemark og gjør ingen beviselig økologisk skade (bortsett fra at den er ganske stygg).

Først observert i Norge
Ak Oslo: "Filipstadbugten" (trolig ballast) - 1882
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Sundelins gartneri, Tøyen - 1926
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Sør og Mellom

Mellom-Amerika og vestlige Sør-Amerika.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1882 - 1882
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1926 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  39 - Mørketall: 3

 4. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  84 - Mørketall: 3

 5. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  114 - Mørketall: 3

 6. Periode
  1981 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  79 - Mørketall: 5
  Forekomstareal
  50000
  Utbredelsesområde
  180 - Mørketall: 3

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  165 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Nesleskjellfrø Galinsoga quadriradiata ble funnet én eneste gang på en ballastplass, i Filipstadbukta i Ak Oslo i 1882, men denne innførselen synes ikke ha ført til noe. Det neste funnet ble gjort ved Sundelins gartneri på Tøyen (vegg i vegg med Botanisk hage) i 1926, og fra den tida synes arten å ha begynt å spre seg i Oslo. Utgangspunktet for utbredelsen i Osloområdet kan godt være dyrkning i Botanisk hage. De to første funnene utafor Oslo ble gjort i Vf Horten i grasplen i 1944 og i VA Kristiansand i grasplen og på omrotet mark i 1946. Deretter startet spredningen over nedre Østlandet og Sørlandet vest til Rogaland, trolig med utgangspunkt i innførsel med såfrø og gartnerivarer. I 1980 var arten etablert i det utbredelsesområdet den har i dag; de siste 30 årene har det ikke skjedd stort. Arten har hatt en fase på nesten 50 år hvor ekspansjonen har vært på ca. 50% eller mer pr. tiår.

Naturtyper
 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med garteri-/planteskolevarer

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter med jord

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år