NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Galinsoga parvifloraperuskjellfrø

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 960
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Peruskjellfrø er pr. i dag kjent med 24 forekomster (Artskart, mørketall 2) i 6 fylker (Øf, Ak/Os, Bu, Vf, AA, VA, dessuten temporær i He), hver forekomst med anslagsvis 20 individer. Dette gir et minimumsestimat på ca. 960 individer.

Forventet levetid konklusjon 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat

c Naturtypekolonisering

 • Bare skrotemark i vid betydning.

Kriteriedokumentasjon

Peruskjellfrø Galinsoga parviflora kommer fra vestlige Sør-Amerika. Den kom først inn med ballastjord fra 1880 og ble funnet fem steder på Sørlandet i AA Risør 1913-1920 og Grimstad ca. 1900 og VA Kristiansand (to steder) 1880-1917 og Mandal 1882. Mellom 1920 og 1940 ble arten ikke funnet i Norge. Deretter dukket den opp ved Botanisk hage på Tøyen i Ak Oslo i 1940 og også et sted i Øf Fredrikstad samme år. Deretter er det nokså jamt med funn, men funnene er en blanding av forekomster som høyst sannsynlig skyldes innførsel med gartnervarer (forekommer i gartnerier, f.eks. Dømmesmoen i AA Grimstad, og i plantninger, blomsterbed og grønnsakåkrer) og forekomster i de fire gamle ballastbyene og omegnen. Mye tyder på at arten har hatt en kryptisk eksistens i disse byene fra ballastperioden, enten som svært fåtallig eller som frøbank, slik at den ikke er blitt registrert mellom 1920 og 1950. Arten er nå etablert i Oslofjord-området i Østfold, Akershus/Oslo, Buskerud og Vestfold, og på Agderkysten. Den viser lite tegn til ekspansjon.

Arten er ettårig med meget stor frøreproduksjon. Fruktene spres ved at de henger fast ved folk, dyr og transportmidler. Arten er kommet inn som ballastplante og med gartnerivarer (planter, jord, redskaper). Den er nå godt etablert i Oslofjord-området og på Agderkysten, men forekommer bare på skrotemark i vid betydning. Den har begrenset økning i funnfrekvens og ingen påvisbar negativ økologisk effekt (bortsett fra at den er ganske stygg).

Først observert i Norge
VA Kristiansand: "Odderø. Paa ballast" - 1880
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Tøyen, ved Botanisk hage - 1940
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Sør og Mellom

Vestlige Sør-Amerika.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1880 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1940 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  13 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart,modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  24 - Mørketall: 2
  Forekomstareal
  15000
  Utbredelsesområde
  76 - Mørketall: 1,5

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Troms
  Antall forekomster
  20 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Peruskjellfrø Galinsoga parviflora kom først inn med ballastjord fra 1880 og ble funnet fem steder på Sørlandet i AA Risør 1913-1920 og Grimstad ca. 1900 og VA Kristiansand (to steder) 1880-1917 og Mandal 1882. Mellom 1920 og 1940 ble arten ikke funnet i Norge. Deretter dukket den opp ved Botanisk hage på Tøyen i Ak Oslo i 1940 og også et sted i Øf Fredrikstad samme år. Deretter er det nokså jamt med funn, men funnene er en blanding av forekomster som høyst sannsynlig skyldes innførsel med gartnervarer (forekommer i gartnerier, f.eks. Dømmesmoen i AA Grimstad, og i plantninger, blomsterbed og grønnsakåkrer) og forekomster i de fire gamle ballastbyene og omegnen. Mye tyder på at arten har hatt en kryptisk eksistens i disse byene fra ballastperioden, enten som svært fåtallig eller som frøbank, slik at den ikke er blitt registrert mellom 1920 og 1950. Arten er nå etablert i Oslofjord-området i Østfold, Akershus/Oslo, Buskerud og Vestfold, og på Agderkysten. Den viser lite tegn til ekspansjon.

Naturtyper
 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med garteri-/planteskolevarer

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter med jord

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år