NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Erigeron annuustrådstjerne

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3b,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 200
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Trådstjerne er pr. i dag kjent med 5 forekomster (mørketall 2) i 3 fylker (Ak/Os, Vf, VA), hver forekomst med anslagsvis 20 individer. Dette gir et estimat på ca. 200 individer.

Forventet levetid konklusjon 20 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg

Kriteriedokumentasjon

Trådstjerne Erigeron annuus er en toårig art fra Nord-Amerika, men er hyppig som ugras i store deler av Europa. Det er noe uvisst hvordan den er kommet inn i Norge. Den kan være kommet inn delvis som prydplante, men de fleste forekomstene tyder på innførsel med ulike transporter til industritomter og skroteplasser. Den ble først funnet i VA Kristiansand: Egstø i 1950 og kan være under etablering i Norge. Den er de siste 10 årene funnet flere steder med små populasjoner, spesielt i Ak Asker og VA Farsund.

Trådstjerne er en toårig urt, opp til 50 cm høg. Den har ofte god frøformering. Fruktene er vindspredte og kan spres over en viss distanse, anslagsvis opp til 50-100 m. Det er noe uvisst hvordan arten er kommet inn, delvis som hageplante, men kanskje oftere med ulike transporter. Den har nokså ustabile forekomster, og økt funnfrekvens de siste 10 år henger trolig mer sammen med økt innførsel enn med egenspredning. Arten er lite etablert i norsk natur og bare på skrotemark i vid betydning.

Først observert i Norge
VA Kristiansand: Egstø, i plen - 1950
Første observerte etablering i Norge
Ak Asker: Nesbru - Slependen - 2001
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Østlige Nord-Amerika.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
2 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1950 - 1950
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1995 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Trådstjerne Erigeron annuus er en toårig art fra Nord-Amerika. Den kan være kommet inn delvis som prydplante, men de fleste forekomstene tyder på innførsel med ulike transporter til industritomter og skroteplasser. Den kan være under etablering i Norge og er de siste 10 årene funnet flere steder med små populasjoner, spesielt i Ak Asker og VA Farsund.

Naturtyper
 • industriutbyggingsområde

 • serviceutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • jernbane

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år