NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Echinops sphaerocephaluskuletistel

Svartelistet

Høy risiko   HI:3a,3df

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 3   I mindre enn 5% av forekomstarealet
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1200
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Kuletistel er pr. i dag kjent med 12 forekomster (mørketall 2) i 4-5 fylker (Øf, Ak/Os, Bu, Vf, kanskje He), hver forekomst med anslagsvis 50 individer. Dette gir et estimat på ca. 1200 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

c Naturtypekolonisering

 • Kulturmarkseng, grunnlendt mark på kalkgrunn, flerårs-tangvoll.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Observert i Norge

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fjæresonesystemer: Driftvoll

Kriteriedokumentasjon

Kuletistel Echinops sphaerocephalus er en langlevd flerårig urt med klonal vekst og stor frøformering. Fruktene spres med dyr, kanskje også litt med vind. Arten er en nokså gammel hagestaude i Norge, trolig kommet inn rundt midten av 1800-tallet. Den er nå erstattet av litt mer spektakulære slektninger (blå kuletistel, balkankuletistel). Arten var etablert ved første observasjon utafor hager, på Bygdøy i Ak Oslo i 1871. Den har hatt noen få forekomster på Bygdøy og flere av disse har holdt seg til i dag. Arten har hatt en svært langsom spredning i Oslo og Bærum, kanskje egenspredning. Den er også under langsom etablering i Øf Fredrikstad, Bu Lier og kanskje Vf Larvik. Spredningshastigheten er ikke truende, men arten inntar og kan dominere i sårbare vegetasjonstyper - tradisjonelt drevne enger, grasmark på grunnlendt kalkmark - og kan fortrenge stedegne arter.

Kuletistel forviller og etablerer seg på ulike typer skrotemark, men også i flerårs-tangvoller og på grusmark nær havstrand, på grunnlendt mark på basisk grunn, og i kulturmarkseng som er forlatt. Den er rimelig ekspansiv og fortrenger stedegne arter der den danner større bestander, hovedsakelig på grunnlendt kalkmark i Oslofeltet.

Først observert i Norge
Ak Oslo: "Ladegårdsøen" [Bygdøy] - 1871
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Bygdøy - 1871
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa, Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1871 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 2

 7. Periode
  1980 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  Antall forekomster
  12 - Mørketall: 2
  Forekomstareal
  3000
  Utbredelsesområde
  32 - Mørketall: 1,2

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Kuletistel Echinops sphaerocephalus er en nokså gammel hagestaude i Norge, nå erstattet av litt mer spektakulære slektninger (blå kuletistel, balkankuletistel). Arten var etablert ved første observasjon utenfor hager, på Bygdøy i Ak Oslo i 1871. Den har hatt noen få forekomster på Bygdøy og flere av disse har holdt seg til i dag. Arten har hatt en svært langsom spredning i Oslo og Bærum, kanskje egenspredning. Den er også under langsom etablering i Øf Fredrikstad, Bu Lier og kanskje Vf Larvik. Spredningshastigheten er ikke truende, men arten inntar og kan dominere i sårbare vegetasjonstyper - tradisjonelt drevne enger, grasmark på grunnlendt kalkmark - og kan fortrenge stedegne arter.

Naturtyper
 • Skrotemark

 • vegkant

 • høgurt-driftvoll

 • åpen grus- og steinmark

 • grunnlendt lågurtmark

 • grunnlendt kalkmark

 • Kulturmarkseng

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år