NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cicerbita macrophylla

Svartelistet

Høy risiko   HI:4ab,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 12750
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Kjempeturt er pr. i dag kjent med 51 forekomster (mørketall 5) i 11 fylker, hver forekomst med anslagsvis 50 individer (ramets), trolig et for lågt tall. Dette gir et estimat på ca. 12.750 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  PVA og prosentvis beregning

c Naturtypekolonisering

 • Parker, skrotemark i vid betydning, næringsrik skog.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kjempeturt Cicerbita macrophylla er en langlevd flerårig urt fra Russland, Sibir og Kaukasus (vår rase er trolig subsp. macrophylla fra Kaukasus). Arten har klonal (tilnærmet "evig") vekst og oftest rikelig blomstring og frøsetting. Fruktene vindspres over middels distanser, kanskje noen hundre meter eller mer. Arten ble først funnet på Bygdøy ("Ladegaardsøen") i Ak Oslo i 1874 og var trolig etablert allerede da. Arten er kommet inn som hagestaude, særlig i parker og herregårdshager (den tar plass!), og en del av utgangspunktet for dagens forekomst er spredning fra 1800-tallets storgårder. Fra 1940 har arten hatt en jamn økning og spredning, med ca. 50 % økning i antall kjente forekomster pr. tiår, og arten er nå godt etablert i mange fylker nord til Troms. Det er imidlertid svært stort potensiale, både for ytterligere spredning og for fortetning, i framtida.

Kjempeturt er meget ekspansiv der den får fotfeste, både på ulike typer skrotemark, i gjengroende eng (som er en foretrukket naturtype for den), og i ikke altfor mørk, noe næringsrik skog. Den har stor fortrengningsevne, men prefererer ikke noen sårbar eller sjelden naturtype foran andre. Den er imidlertid sjelden og dekker sammenlagt svært små arealer. Fortrengningseffektene er derfor bare lokale.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Bygdøy ("Ladegaardsøen") - 1874
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Bygdøy - 1874
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Russland, Sibir og Kaukasus. Flere raser. Hoveddelen av vårt materiale kan tilhøre subsp. macrophylla fra Kaukasus (i motsetning til hva Lid & Lid 2005 sier). Den skiller seg fra subsp. uralensis, den dominerende eller enerådende rasen forvillet i Sverige, ved å være mye grovere. Det norske materialet er ikke kritisk undersøkt.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1874 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hordaland
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Nordland
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Rogaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  16 - Mørketall: 5

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  27 - Mørketall: 5

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  51 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Kjempeturt Cicerbita macrophylla ble først funnet på Bygdøy ("Ladegaardsøen") i Ak Oslo i 1874 og trolig etablert allerede da. Arten er kommet inn som hagestaude, særlig i parker og herregårdshager (den tar plass!), og en del av utgangspunktet for dagens forekomst er spredning fra 1800-tallets storgårder. Fra 1940 har arten hatt en jamn økning og spredning, med over 50% økning i antall kjente forekomster pr. tiår, og arten er nå godt etablert i mange fylker nord til Troms. Det er imidlertid svært stort potensiale, både for ytterligere spredning og for fortetning, i framtida.

Naturtyper
 • Kulturmarkseng

 • kunstmarkseng-kant

 • Skrotemark

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • uregulert bebyggelse

 • gårdstun

 • vegkant

 • jernbane

 • Massedeponier

 • park

 • kirkegård

 • lågurtskog

  • Edellauvtrær
  • Boreale lauvtrær
 • lågurtkalkskog

  • Edellauvtrær
  • Boreale lauvtrær
 • høgstaudeskog

  • Edellauvtrær
  • Boreale lauvtrær
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år