NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Centaurea nigra nemoralisballastknoppurt

Svartelistet

Høy risiko   HI:2a,3h

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 3   Kan overføre genetisk materiale til stedegne arter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 20
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Én enkelt liten populasjon på ett sted, grovt gjettet til 20 planter.

Forventet levetid konklusjon 30 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Ingen

Økologisk effekt

h Introgresjon

 • Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Ballastknoppurt Centaurea nigra subsp. nemoralis er en flerårig urt med litt klonal vekst og med frøreproduksjon. Fruktene er vindspredte, over nokså korte distanser. Arten synes å være marginalt tilpasset norsk klima. Planten kom inn med ballastjord i årtiene rundt 1900 og har holdt seg på én plass siden, i Øf Fredrikstad. Alle de andre forekomstene synes å ha vært forbigående. Arten har dermed én stabil (og langlevd) forekomst i Norge og forventes ikke å få flere. Innførselen stoppet opp for hundre år siden. Den eneste årsaken til at denne ytterst sjeldne planten i norsk natur lander i høg risikokategori er at det er registrert hybridisering mellom ballastknoppurt og en stedegen art - engknoppurt C. jacea - ved en annen ballastplass i Øf Halden. Nok en stedegen rase - svartknoppurt C. nigra subsp. nigra - finnes i nabolaget til de gamle ballastplassene i Østfold, og ytterligere hybrider burde kanskje ettersøkes. Hybridene i denne delen av slekta er normalt fullt fertile og med tilbakekrysning (introgresjon) med foreldrene. Den strenge risikovurderingen er dermed et utslag av sannsynlig introgresjon med stedegne planter.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Grønlia (ballast) - 1882
Første observerte etablering i Norge
Øf Fredrikstad: Kråkerøy, Røds bruk (ballast) - 1890-1910
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Vest-Europa nord til Frankrike.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1882 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1924 - 1924
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1960 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1966 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Ballastknoppurt Centaurea nigra subsp. nemoralis synes å være marginalt tilpasset norsk klima. Den synes å ha hatt én eneste stabil forekomst fra ballastperioden til nå, i Øf Fredrikstad: Kråkerøy, "Røds bruk" på Glombo (denne er ikke reflektert i funnstatistikken fordi den først ble påvist i 1966, men trolig hadde stått der fra 1890-1910. Alle de andre forekomstene synes å ha vært forbigående: Øf Fredrikstad: Øra 1909-1912, Gressvik 1910 og "kommunebryggen 1911, Ak Oslo: Grønlia 1882-1884, Ak Nesodden: Langøyene 1924; og en litt usikker fra Øf Halden: havnen 1960. Arten har dermed én stabil (og langlevd) forekomst i Norge og forventes ikke å få flere. Innførselen stoppet opp for hundre år siden.

Naturtyper
 • Skrotemark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år